» Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Puszcza Mariańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Puszcza Mariańska.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-18

 

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Treści dostępne

Zapewniono alternatywny w postaci tekstu dla treści nietekstowych na stronie internetowej,
Na stronie właściwie zostały przedstawione informację oraz ich relacje,
Kontrast pomiędzy tekstem, a tłem jest w stosunku 4,5:1,
Na stronie istnieją mechanizmy ułatwiające nawigację pomiędzy powtarzającymi się elementami,
Możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
Wdrożono mechanizmy pozwalające na uniknięcie przypadkowej aktywacji elementów,
Widoczność etykiety w nazwie,
Język strony internetowej jest zgodny z językiem treści strony,

 

Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Malowaniec Wioleta.
E-mail: sekretarz@puszcza-marianska.pl
Telefon: 468318151

 

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Wójt Gminy
Adres: 96-330 Puszcza Mariańska ul Papczyńskiego 1
E-mail: urzad@puszcza-marianska.pl
Telefon: 468318151

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Do budynku prowadzą:

wejście od pl. Tadeusza Kościuszki bezpośrednio na salę ślubów bez jakichkolwiek oznaczeń , zamknięte na stałe, nieużytkowane,
wejście główne od ul. Stanisława Papczyńskiego .

 

Do wejść prowadzą schody. W budynku brak windy, brak podjazdów. Budynek jest piętrowy.

 

Budynek jest niedostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

W samym budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.

 

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości kontaktu w języku migowym.