nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

Informacja

18-12-2014

W dniach 24 i 31 grudnia 2014 r.

Urząd Gminy Puszcza Mariańska czynny w godzinach

od 8.00 do 15.00.

 

GOPS aktywizuje osoby bezrobotne

09-12-2014

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od lat wspiera bezrobotnych. To za sprawą organizowanych szkoleń i warsztatów, które dają szansę na nowe, lepsze życie. 3 grudnia GOPS zaprosił na konferencję dotyczącą roli pomocy społecznej w aktywnej integracji. GOPS w Puszczy Mariańskiej od 2008 roku działa na rzecz osób w trudnej sytuacji zawodowej. Dzięki wsparciu ze środków europejskich odbyło się w tym czasie szereg spotkań i warsztatów. Celem projektu ,, Program Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska Szansa na Pracę” było zwiększenie aktywności zawodowej uczestników, nieaktywnych zawodowo oraz osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia będących klientami pomocy społecznej. Beneficjenci objęci zostali także pomocą psychologiczną oraz pomocą konsultanta ds. poradnictwa zawodowego. Istotą projektu było przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji. W 2008 roku szkolenia ukończyło 7 osób, rok później 10 osób, w 2010- 8 osób, w 2011 roku 7 osób, podobnie w 2012 roku, 2013 i 2014 roku. Osoby uczestniczące w projekcie same wybierały sobie rodzaj szkolenia. Uczyli się między innymi sztuki kucharskiej, stolarskiej, brukarskiej, cukierniczej, fryzjerstwa, obsługi kasy fiskalnej, bukieciarstwa, opieki nad osobami starszymi, obsługi wózków jezdniowych. Jedna osoba kontynuuje naukę w szkole średniej. W sumie w tym czasie przeszkolonych zostało 51 osób, z których 30 podjęło zatrudnienie lub staż w tym 1 osoba po zakończeniu kursu opiekunka dziecięca założyła własną działalność gospodarczą- Mały prywatny żłobek- Klub Przyjaciół Lenki. Oprac. JN

 

Szkoła Podstawowa w Bartnikach- Świątecznie

09-12-2014

Szkoła Podstawowa w Bartnikach znana jest z pielęgnowania tradycji, wspólnego świętowania i integracji. Tradycyjnie już placówka zaprosiła na spotkanie przedświąteczne, odbyło się w sobotę 6 grudnia. To wyjątkowy bo Mikołajkowy dzień, dzieci wystawiły Jasełka, których przesłaniem było zwycięstwo dobra nad złem, dobra które potrafi czynić cuda. Gmach szkoły pachniał świętami, pierogami przyrządzonymi przez rodziców i nauczycieli, pysznymi ciastami, goframi, napojami, świątecznym drzewkiem. Można było podziwiać wystawę aniołów ale też kupić ciekawą książkę, wziąć udział w loterii fantowej. Niezwykłe było to spotkanie na które wszyscy przyszli z ochotą. Na scenie prezentowali się artyści, młodych aktorów oklaskiwali przyjaciele ze szkoły i goście, których nie zabrakło. Było wspólne kolędowanie i bardzo serdeczna i radosna atmosfera. JN

 

Michał Staniak Wójt Puszczy Mariańskiej oraz Radni RG zostali zaprzysiężeni

09-12-2014

Michał Staniak Wójt Puszczy Mariańskiej oraz Radni RG zostali zaprzysiężeni

Znane są już oficjalne wyniki wyborów samorządowych. W Gminie Puszcza Mariańska bez zmian, mieszkańcy na funkcję Wójta Gminy wybrali Michała Staniaka. Wójt pokonał trzech kontrkandydatów. Ślubowanie Wójta oraz wybranych Radnych odbyło się 28 listopada. Podczas sesji Radni wybrali też Prezydium RG. Przewodniczącym został Henryk Cebula, który powrócił po czterech latach do pełnienia tej funkcji, wiceprzewodniczącymi tak jak w ubiegłej kadencji są: Wanda Badełek i Maciej Obłękowski. W Radzie Gminy Puszcza Mariańska zadebiutował nowy radny z komitetu PiS- Dariusz Koliński, do prac rady wrócił Wiktor Szymański, debiutuje dotychczasowa Sołtys Iwona Wach. Skład Rady Gminy Puszcza Mariańska: Grażyna Niewiadomska, Dariusz Koliński, Wiesław Popłoński, Bogusław Żyniewicz, Andrzej Domagała, Jerzy Ładyński, Wiktor Szymański, Maciej Obłękowski, Iwona Wach, Zbigniew Brzezicki, Henryk Cebula, Jerzy Guzik, Henryka Gawart, Wanda Badełek, Maria Bobrowska. Wybrany na kolejną kadencję Wójt Gminy podziękował mieszkańcom za oddane głosy, jak mówił to wyraz społecznego zaufania. Sam zamierza dalej konsekwentnie pracować i rozwijać Gminę w kierunku między innymi mieszkalnictwa. W planach poprawa infrastruktury, budowa dróg, to wszytko powoduje, że ludziom żyje się lepiej i wygodniej. Podczas sesji Wójt otrzymał od Sołtysów tort z napisem ,,Dobry Gospodarz”. To hasło konkursu internetowego w którym samorządowiec został wyróżniony.

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (kierownicze).

05-12-2014

Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ul. S. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze /kierownicze/

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, a w szczególności: rejestracja zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, sporządzanie i wydawanie odpisów oraz zaświadczeń;
2) udzielanie ślubów; przyjmowanie zapewnień stwierdzających zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego;
3)przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o powrocie do poprzedniego nazwiska, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka;
4) aktualizacja rejestru wyborców gminy,
5) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności (m.in. rejestracja danych mieszkańców gminy, udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń)
6) obsługa procesu wydawania dowodów osobistych;
7) wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań administracyjnych
8) obsługa systemów i rejestrów komputerowych w powyższym zakresie

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na parterze budynku Urzędu Gminy z koniecznością codziennego wchodzenia na piętro budynku. Po wejściu w życie nowych przepisów – ewentualna praca poza budynkiem w związku z koniecznością udzielania ślubu poza Urzędem. Stanowisko pracy wiąże się z wyjazdami „w teren”. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek nie jest wyposażony w podjazdy oraz windę. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach. Drzwi do pomieszczenia uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia i przejścia ograniczają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na piętrze znajduje się toaleta nie dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, natomiast toaleta na parterze jest dostosowana.
Stanowisko pracy:
pełen etat; praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe (mgr) z zakresu prawa lub administracji lub podyplomowe studia administracyjne
- min. 5 – letni staż pracy: na stanowiskach urzędniczych - w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej lub w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- niekaralność za przestępstwo umyślne (w tym ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo skarbowe)
- nieposzlakowana opinia
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na opisywanym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Internetu, poczty elektronicznej
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego,
- posiadanie prawa jazdy kat. B,
- wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wskaźnik ten wynosi 5,33 %

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- podpisane odręcznie: cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
- podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
- podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
- podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo *
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”*
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy (pokój nr 8) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ul. S. Papczyńskiego 1 , 96-330 Puszcza Mariańska
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ” + imię i nazwisko, adres do korespondencji Kandydata
w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy)

Informacje dodatkowe:
- Oferty odrzucone zostaną kandydatom zwrócone drogą pocztową,
- dokumenty , które wpłyną do Urzędu Gminy po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,
- bliższych informacji udziela: Wioleta Malowaniec, Sekretarz Gminy Tel. 46/8318151, 8318169

Wójt Gminy
Michał Staniak

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Puszcza Mariańska

 

Zapytanie cenowe

25-11-2014

A. 271.2014      Puszcza Mariańska 25.11.2014 r.

 

Zapytanie cenowe

na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych 

w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

 

Zamawiający Gmina Puszcza Mariańska  zwraca się z prośbą o składanie ofert cenowych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2015 roku dla Gminy Puszcza Mariańska. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1.

Oferty cenowe na wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia należy złożyć na załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania.  

Ofertę należy złożyć (dostarczyć) do siedziby Zamawiającego w Puszczy Mariańskiej

(96 – 330), ul. Stanisława Papczyńskiego 1, Sekretariat pokój nr 8 (I piętro), do dnia 3 grudnia 2014 roku.

 

Do oferty cenowej należy dołączyć:

- Wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w  całości wykonania decyzji  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca który uzyska zamówienie posiadał na terenie Puszczy Mariańskiej placówkę położoną nie dalej niż 1 km od budynku Urzędu Gminy czynną codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Jeżeli cena najtańszej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia zamawiający unieważni postępowanie.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

Michał Staniak

 

Powarsztatowa wystawa „ Bombowa Huta”.

25-11-2014

Grupa  nieformalna  Huta Rękodzieła zaprasza na powarsztatową  wystawę „ Bombowa Huta”.

W dniach 10.10-13.11.2014 w gminie Puszcza Mariańska , na terenie wsi  Huta Partacka odbywał się cykl szkoleń z rękodzieła artystycznego  w  ramach projektu „Bombowa Huta”, dofinansowanego ze środków Programu  „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My”.

Projekt był skierowany do kobiet z terenu gminy. Miał na celu stworzenie warunków do wspólnego spotkania i oderwania się od rutyny dnia codziennego. Panie przejawiały ogromny entuzjazm i chęć uczestnictwa w zajęciach,  co przełożyło się na frekwencję która przekroczyła  ograniczoną przez projekt ilość miejsc. Niemniej jednak każdy kto się zgłosił został przyjęty. Organizatorki  zapewniły materiały, poczęstunek oraz miłą atmosferę zajęć. Panie uczyły się robienia pięknych bombek i choinek ze wstążki, własnoręcznie tworzyły bukiety z papierowych kwiatów. Zapoznały się z wyrobem ozdób i biżuterii z filcu i qulingfiem .

    Większość spotkań było przeznaczone dla dorosłego grona (córki, mamy, babcie),ale w ramach projektu odbyły się też „ Warsztaty Rodzinne” w Szkole Podstawowej w Korabiewicach. Dzieci , rodzice oraz grono pedagogiczne wspólnie stworzyli piękne anioły i bombki choinkowe. Przeprowadzono konkursy w każdej grupie wiekowej. Ale oprócz nagród głównych każde dziecko dostało upominek. Nagrody były tak dobrane aby zachęcić dzieci do kreatywnej zabawy. Warsztaty prowadziły organizatorki ale także zaproszeni goście min; z Łowicza ale i z gminy Puszcza Mariańska.

    Efekty pracy można podziwiać w galerii „ U nas” w Puszczy Mariańskiej. Na wystawę zapraszamy tych którzy chcą znaleźć pomysł na piękne ozdoby Świąteczne ale też inspirację na oryginalny prezent dla swoich  bliskich.

 

Przerwy w dostawie energii

25-11-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

 

3 grudnia 2014 w godz.

 

8:00 – 10:00 Kamion,

 

12:00 – 14:00 Zator, Zatorek, Wola Polska, Huta Partacka, Korabiewice

 

 

8 grudnia 2014 w godz.

 

8:00 – 17:00 Grabina, Grabina Radziwiłłowska, Bartniki ul. Sportowa 4

 

9 grudnia 2014 w godz.

 

8:00 – 17:00 Radziwiłłów ul. (Wrzosowa, Spacerowa, Podleśna, Mazowiecka, Dworcowa, Warszawska, Rzeczna, Cicha, Zielna, Topolowa, Środkowa), Bartniki ul. (Spokojna, Wspólna, Spacerowa, Miodowa, Turystyczna, Sportowa, Kościelna, Strażacka,

Szkolna, Nadrzeczna, Skierniewicka, Parkowa, Miedniewicka) oraz nr :1, 11, 14, 16, 83, Długokąty nr 59, Długokąty Małe nr: 64, 65, 76, 85, Długokąty Duże nr: 39 – 41, Budy Kałki nr: 20 – 26, Budy Zaklasztorne

 

 

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia  związane z przerwą w dostawie energii  elektrycznej. Informacji  o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje.

Dodatkowo informacje o włączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

 

WYSTAWA

21-11-2014

 

Grupa nieformalna

HUTA  RĘKODZIEŁA

Zaprasza na powarsztatową

WYSTAWĘ

„Bombowa Huta”

Piękne ozdoby na Święta i nie tylko

Inspiracje na prezenty dla siebie i bliskich

 

Galeria „U Nas”

Puszcza Mariańska

Otwarcie 18.11.2014……………………………..

 

 

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My”

 

 

Przystanek Galeria

20-11-2014

Przystanek Galeria - zapraszamy

Grupa „U NAS” działająca przy Mariańskim Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych zrealizowała projekt „Przystanek Galeria”, w ramach którego przy Galerii w Puszczy Mariańskiej wykonano trzy plenerowe stoły szachowe, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Utworzone miejsce rekreacyjne służyć będzie przede wszystkim lokalnej społeczności jako miejsce spotkań wielopokoleniowych. W ramach  projektu w dniu 18 października 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie plenerowych stołów szachowych oraz Turniej Szachowy „Przystanek Galeria”, w którym uczestniczyli mieszkańcy Gminy w różnym wieku. Turniej został zorganizowany przy współpracy z UKS Hetman Puszcza Mariańska. Partnerami projektu byli też Gmina Puszcza Mariańska oraz Zakład Poprawczy w Studzieńcu. 

Zapraszamy do zatrzymania się na Przystanku Galeria i miłego spędzenia czasu przy pierwszych plenerowych stołach szachowych w Puszczy Mariańskiej!

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

 

 
Odwiedziło nas już 8371314 osób.