» Raport o stanie gminy w 2020r.

Raport o stanie gminy w 2020r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

 

Na stronie internetowej gminy Puszcza Mariańska www.puszcza-marianska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie www.ugpuszcza-marianska.bip.org.pl został zamieszczony

Raport o stanie gminy Puszcza Mariańska za 2020 rok.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy gminy. Debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej.

Warunki udziału mieszkańca gminy Puszcza Mariańska w debacie nad Raportem są następujące:

1/ w debacie może wziąć udział mieszkaniec , czyli osoba, której aktywność życiowa faktycznie koncentruje się na obszarze gminy Puszcza Mariańska,

2/ zainteresowany mieszkaniec winien złożyć do przewodniczącego rady gminy „zgłoszenie” poparte podpisami co najmniej 20 osób,

Przepisy nie formułują szczegółowych wymogów takiego zgłoszenia, należy jednak przyjąć, że powinno z takiego zgłoszenia wyraźnie wynikać żądanie dopuszczenia do udziału w debacie konkretnego mieszkańca wskazanego z imienia i nazwiska, zawierające jego własnoręczny podpis; z kolei lista popierających mieszkańców , oprócz podpisów powinna dać się zidentyfikować a więc zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania popierających mieszkańców. Takie dane pozwolą na zweryfikowanie , czy podpisane osoby są mieszkańcami gminy.

3/ kompletne „zgłoszenie” powinno wpłynąć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień , na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport,

Przepisy nie przewidują trybu uzupełniania ewentualnych braków zgłoszenia. Niekompletne zgłoszenie, nie będzie brane pod uwagę.

4/ Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu podczas debaty nad Raportem według kolejności wpływu zgłoszenia  do przewodniczącego rady gminy czyli do obsługującego go urzędu gminy.

5/ W debacie może zabrać głos do 15 mieszkańców gminy Puszcza Mariańska, chyba że rada gminy postanowi inaczej.

 

Załączniki:

Raport o stanie gminy w 2020r.