» Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Zawiadomienie Wójta Gminy Puszcza Mariańska


o zmianach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2020 roku

Na podstawie art. 6n ust.1, art.6j ust.1 pkt.1, ust. 3b oraz art.6k ust.1 pkt 1, ust.3, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010, poz. 2020), Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia że zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XV/89/2019 i Nr XV/90/2019 z dnia 06 grudnia 2019r. uległa zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stosownie do uchwały Nr XIII/78/2019 z dnia 30 października 2019r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały objęte nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Nowe stawki obowiązywać będą od 01.01.2020 roku i wynoszą:

1. 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

2. 87,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel* nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

3. 169,30 zł – ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

 

Uchwalono następujące zniżki:

- 1,00 zł miesięczna stawka zwolnienia na osobę dla posiadaczy przydomowych kompostowników i kompostujących w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne;

- 1,00 zł miesięczna stawka zwolnienia na osobę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianą wzoru deklaracji nastąpiła konieczność składania nowych deklaracji. W związku z powyższym właściciele* nieruchomości otrzymają wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 stycznia 2020r. Przedmiotową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, osobiście w Urzędzie Gminy w Puszczy Mariańskiej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej „ePUAP”.]

 

Opłatę należy wnosić na konto Gminy Puszcza Mariańska:

Nr 91 9297 0005 0300 0781 2030 0270

(uwaga !!! nowy nr rachunku bankowego tylko do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, imię i nazwisko, adres nieruchomości skąd odbierane są odpady, do 15 dnia każdego miesiąca bez wezwania. Do uiszczenia opłaty zobowiązana jest osoba, która złożyła deklarację.

 

Ponadto zawiadamia się o obowiązku złożenia nowej deklaracji w każdym przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

*W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 23.03.2022

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb)


Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).
Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.
Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska.
Trzeba również pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Michał Staniak
Wójt Gminy Puszcza Mariańska