» Administracja » GOPS

GOPS

DANE KONTAKTOWE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej
Ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 P uszcza Mariańska

kierownik mgr Ewa Śledź
zastępca kierownika mgr Anna Dziekańska

tel. (046) 831 87 49, 831 81 51 wew. 18, 831 81 69 wew. 18,
fax. (046) 831 87 49
e-mail: gops@puszcza-marianska.pl
strona: www.gopspuszczamarianska.pl

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej od dnia 01 maja 2004 roku został podzielony na dwa działy:
- Dział Pomocy Środowiskowej
- Dział Świadczeń Rodzinnych


GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZY MASRIAŃSKIEJ

 

poniedziałek, wtorek, czwartek , od 8:00 – do 16:00
środa 8:00 – 17:00
piątek 8:00 – 15:00


GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Piątek od 15:00 do 16:00


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZY MASRIAŃSKIEJ

piątek 12:00 do 16:00


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKRESU DZIAŁANIA GMINNEGO OŚROKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej realizuje zadania należące do właściwości gminy, zlecone Ośrodkowi wynikające :
• z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz od 1 maja 2004 roku;
• z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, )
• z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej )
• z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Zadaniem Ośrodka jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

- osobom mający obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 

Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie objętym jego działalnością, między innymi:

- organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
- pokrywa wydatki na świadczenia zdrowotne dla stałych świadczeniobiorców
- udziela pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego
- pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych oraz w integracji ze środowiskiem,
- zapobiega powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin, w tym dotkniętych przemocą – w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny wypełnia formularz – Niebieska Karta”
- pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej,
- kieruje do umieszczenia w domu pomocy społecznej,
- opracowuje programy wspierania osób i rodzin w ramach niekonwencjonalnych form pomocy
- udziela pomocy finansowej i rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

 

Finansowanie działalności Ośrodka

• Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków własnych Gminy, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone lub na dofinansowanie zadań własnych oraz z innych środków pozabudżetowych.
• Ośrodek realizuje zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez Wojewodę.
• Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy, zgodnie z planem finansowym zatwierdzanym corocznie przez Radę Gminy.

 

Przy GOPS działa Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne dla osób i rodzin z gminy Puszcza Mariańska.

• Psycholog przyjmuje w piątki od godziny 12:00 do godziny 16:00

 

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 15/2011 z dnia 5 października 2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny.

• Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
• Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów powołanych do pracy w zespole, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
• Obsługę organizacyjno- techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
• Świadczenia rodzinne

 

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:

• rodzicom, jednemu z rodziców,
• opiekunowi prawnemu dziecka,
• opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
• osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


PROJEKT SYSTEMOWY PO KL 7.1.1

 

„Program Aktywizacji Osób Bezrobotnych Z terenu Gminy Puszcza Mariańska – Szansa na pracę”

Od maja 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki a lata 2007-2013 „Program Aktywizacji Osób Bezrobotnych Z terenu Gminy Puszcza Mariańska – Szansa na pracę”.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, które będą realizowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej oraz psychologa, konsultanta d/s. poradnictwa zawodowego, wykonawców szkoleń zawodowych.

Do realizacji projektu wykorzystano narzędzie w postaci kontraktu socjalnego z osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo, korzystającymi z pomocy OPS.

Istotne jest:
- stworzenie grupy samopomocowej osób bezrobotnych
- zorganizowanie, sfinansowanie treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
- przeszkolenie w zakresie technik komputerowych.
- sfinansowanie biletu na szkolenia i zajęcia praktyczne zawodu,
- sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy,

 

przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych, podjęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Od roku 2008 przeszkolono 32 osoby w tym: bezrobotne/ nieaktywne zawodowo/ niepełnosprawne. Z tej grupy 20 Uczestników Projektu podjęło zatrudnienie bądź staż z Powiatowego Urzędu Pracy.