JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalne dla pyłu zawieszonego PM10