nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji


Puszcza Mariańska, dnia 30.03.2011r.Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty

 

 

Nasz znak: GOPS.271.3.2011

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.  usług  opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

 

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:

wykonywanie w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.  usług  opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  zawiadamia, że:

 

w postępowaniu zostały złożone 2 oferty nie podlegające odrzuceniu:

1)       Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę  Telemedica s.c. 15-879 Białystok ul. Św. Rocha 11/1 lok. 409

W kryterium oceny otrzymała łącznie 80,00 pkt.  w tym:

- cena – 80,00 pkt

- doświadczenie - 0,00 pkt.

 

2)       Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Długoterminowa  Opieka w Domu Pacjenta

Bartniki ul. Miodowa 47/2, 96-332 Radziwiłłów

W kryterium oceny otrzymała łącznie 91,94 pkt. w tym:

- cena – 79,94 pkt.

- doświadczenie – 12,00 pkt.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr  2 złożoną przez Wykonawcę:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Długoterminowa  Opieka w Domu Pacjenta

Bartniki ul. Miodowa 47/2, 96-332 Radziwiłłów

 

za cenę brutto 131 592,00 zł

 

Słownie: sto trzydzieści jeden  tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta Nr 2 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane wykonanie zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminu nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu.

 

Ewa Śledź

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Puszczy Mariańskiej

 
Odwiedziło nas już 44433333 osób.