nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 24.03.2011 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271/3/2011

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

                budowlanych polegających na budowie zbiornika wyrównawczego na terenie Stacji

                Uzdatniania Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora w budynku Stacji

                Uzdatniania Wody w Bartnikach

 

          W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:       

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika wyrównawczego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora w budynku Stacji

Uzdatniania Wody w Bartnikach

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę :

                    GUTKOWSKI  Sp. z o.o

                           64-100 Leszno

                         ul. Usługowa 2 

 

   cena ofertowa brutto –254 816,27 zł

słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście 27/100 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 3 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.W postępowaniu zostało złożonych 6 ofert nie  podlegających odrzuceniu.

1. Oferta Nr.1 złożona przez  Wykonawcę: Firma Gutkowski  Jan Gutkowski, 64-100 Leszno

    ul. 17 Stycznia 92 cena oferty 366 245,10 zł, w kryterium cena otrzymała – 6,96 pkt.

2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: ROSMOSIS- Wawrzyniak Sp. z o.o  Perzyce 46,

    63-760 Zduny cena oferty 288 825,86 zł, w kryterium cena otrzymała- 8,82 pkt.

3.Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: GUTKOWSKI Sp. z o.o , 64-100 Leszno

   ul. Usługowa 2 cena oferty 254 816,27 zł, w kryterium cena otrzymała – 10,0 pkt.

4.Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: HYDROTERM   Zygmunt Biernacki

   85-436 Bydgoszcz ul. Skalarowa 16/13 cena oferty 303 520,74 zł, w kryterium cena  

   otrzymała - 8,40 pkt.

5. Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: Zakłady Produkcyjno-Usługowe Aqua Tech

    s-ka  z o.o 83-000 Pruszcz Gdański ul. Podmiejska 5E cena oferty 270 647,45 zł,

    w kryterium  cena  otrzymała  - 9,42 pkt.

6. Oferta Nr.6 złożona przez Wykonawcę : P.T.H.U.   HYDRO-MARKO Maria Pluta

    ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin cena oferty 381 300,00 zł,w kryterium cena

    otrzymała - 6,68 pkt.

 

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od

   dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                                  Michał Staniak

                                                                                                                    Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 
Odwiedziło nas już 44180215 osób.