nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 30.06.2011r.

Nasz znak: GK.271.6.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:      Wykonanie  prac remontowo–budowlanych w budynkach:  Szkoły Podstawowej

                     w Starym Łajszczewie i Szkoły Podstawowej Korabiewicach.         

 

                 Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia,  że  w  postępowaniu  o  zamówienie publiczne na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Starym Łajszczewie i Szkoły Podstawowej Korabiewicach, wybrana została oferta Firmy: P.P.U.H. EKOR-POL Bożena Szuplewska, 96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 6.

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 100%)  otrzymała  największą  ilość  tj. 100,00  punktów   oraz  spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

uzasadnienie

 

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  30. 06. 2011r. do godz. 9°° wpłynęły dwie oferty.

Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

 

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:

P.P.U.H. EKOR-POL Bożena Szuplewska, 96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 6

Cena oferty: 30 586,93 złotych, liczba punktów: 100,00

 

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

KAL - FAM  Zakład  Remontowo  Budowlany  Wojciech  Kalinowski,  Kamion  40,  96-330 Puszcza  Mariańska

Cena oferty: 31 136,50 złotych, liczba punktów: 98,23

 

 

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                            Michał Staniak

 

 

 

 
Odwiedziło nas już 44180162 osób.