nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 29.06.2011r.

Nasz znak: GK.271.5.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:      Wykonanie  prac  remontowo  -  budowlanych  w  pomieszczeniach  Przedszkola Gminnego  w  Puszczy  Mariańskiej,  przy  ul.  Króla  Jana  Sobieskiego  42.         

  

                 Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia,  że  w  postępowaniu  o  zamówienie publiczne na wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola Gminnego w Puszczy Ma-riańskiej, przy ul. Kr. Jana Sobieskiego 42, wybrana została oferta Firmy: KAL-FAM  Zakład Remontowo Budowlany Wojciech  Kalinowski, Kamion 40, 96-330 Puszcza Mariańska.

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 100%)  otrzymała  największą  ilość  tj. 100,00  punktów   oraz  spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

uzasadnienie

 

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  28. 06. 2011r. do godz. 9°° wpłynęło pięć ofert.

Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

 

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:

P.P.U.H. Roman Piechota, 96-100 Skierniewice, ul. Leśnej Polanki 18

Cena oferty: 99 919,64 złotych, liczba punktów: 70,24

 

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

P.P.U.H. EKOR-POL Bożena Szuplewska, 96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 6

Cena oferty: 72 585,55 złotych, liczba punktów: 96,69

 

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:

MES-ROTA Cezary Filipowicz, 05-090 Raszyn, ul. Ogrodowa 2c

Cena oferty: 125 323,45 złotych, liczba punktów: 56,00

 

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:

KAL - FAM  Zakład  Remontowo  Budowlany  Wojciech  Kalinowski,  Kamion  40,  96-330 Puszcza  Mariańska

Cena oferty: 70 185,36 złotych, liczba punktów: 100,00

 

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:

KULBUD Tadeusz Kuldanek,  05-822 Milanówek, ul. Lasockiego 1

Cena oferty: 159 101,13 złotych, liczba punktów: 44,11

 

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                            Michał Staniak

 

 

 

 
Odwiedziło nas już 44433221 osób.