nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 08.09.2011 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.8.2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych dla miejscowości Lisowola, Stary Łajszczew, Mrozy ul. Sosnowa, Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka, Radziwiłłów  ul. Warszawska, ul. Przejazdowa, ul. Kolejowa, ul. Graniczna, Grabina Radziwiłłowska ul. Kolejowa, Puszcza Mariańska ul. Krótka.      
                                                                                                                         
          W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie map do celów projektowych dla miejscowości Lisowola Stary Łajszczew, Mrozy ul. Sosnowa, Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka, Radziwiłłów ul. Warszawszka, ul. Przejazdowa ul. Kolejowa, ul. Graniczna, Grabina Rzdziwiłłowska ul. Kolejowa, Puszcza Mariańska ul. Krótka Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr. 113, poz. 759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę :

                    Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Geologiczno- Fizjograficzne

                   GEOPROJEKT Sp. z o.o   Al. Krakowska 110/114,  02-256 Warszawa

   cena ofertowa brutto –17 750,00 zł

słownie: siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 2 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.W postępowaniu zostało złożonych 3 oferty nie podlegających odrzuceniu.

1.Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-

    Kartograficzne Sp. z o.o ul. St. Wojciechowskiego 17, 02-495 Warszawa, cena oferty –

    25 325,70 zł w kryterium cena otrzymała – 7,01 pkt.

2.Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Geologiczno-  

   Fizjograficzne GEOPROJEKT Sp. z o.o  Al. Krakowska 110/114,02-256 Warszawa ,

    cena oferty –17 750,00 zł, w kryterium cena otrzymała – 10,00 pkt.

3.Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: Usługi Geodezyjno-Projektowe Jacek Grad

   96-230 Biała Rawskaul.Mickiewicza28/26, cena oferty 19 649,25 zł,

   w kryterium cena otrzymała– 9,03 pkt.

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od  

    dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                             Wioleta Malowaniec Sekretarz Gminy

                                                                                                                  w Puszczy Mariańskiej

 
Odwiedziło nas już 44348494 osób.