nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                        Puszcza Mariańska, dnia 21.07.2011 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.7.2011

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

                budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach  

                Radziwiłłów-Budy Kałki, Wygoda, Karolinów Stary.

          W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:        

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Radziwiłłów-Budy Kałki, Wygoda, Karolinów Stary

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę :

                    Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki

                   96-100 Skierniewice ul. Zielona 6

   cena ofertowa brutto –77 690,12 zł

słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 12/100 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 2 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert nie podlegających odrzuceniu.

1.Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: Zakład Wodociągowy – JADWIGA KAFAR,

   97-320 Wolbórz ul. Targowa 17,cena oferty - 124 450,29 zł w kryterium cena otrzymała –

   6,24 pkt.

2.Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych Krzysztof  

   Machnicki 96-100 Skierniewice ul. Zielona 6,cena oferty – 77 690,12 zł, w kryterium cena

   otrzymała – 10,00 pkt.

3.Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: „TROJACKI” Zdzisław Trojacki, Mirosław  

   Trojacki 27-300 Lipsko ul. Kilińskiego 43,cena oferty 137 966,73 zł,w kryterium cena  

   otrzymała– 5,63 pkt.

4.Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: GEO-BUD s.c Anna Sabat, Leszek Karkuciński

    ul. Króla Jana Sobieskiego 3 96-330 Puszcza Mariańska,cena oferty 99 800,23 zł,

    w kryterium cena otrzymała – 7,78 pkt.

5.Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych 

   „TOMPEX” Tomasz Strumian 95-060 Brzeziny ul. Małczewska 101,cena oferty

    145 283,54zł,w kryterium cena otrzymała- 5,35 pkt.

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od  

    dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                      Michał Staniak Wójt Gminy

                                                                                                               w Puszczy Mariańskiej

 
Odwiedziło nas już 44348372 osób.