nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                        Puszcza Mariańska, dnia 13.05.2011 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.4.2011

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontów dróg w miejscowościach Długokąty, Radziwiłłów ul. Mazowiecka, Podleśna, Środkowa, Dworcowa, Grabina Radziwiłłowska ul. Graniczna, Huta Partacka, Korabiewice, Bednary Rzeczne, Zator- Olszanka, Radziwiłłów ul. Cicha  Gmina Puszcza Mariańska.

 

          W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:       

wykonanie remontów dróg w miejscowościach Długokąty, Radziwiłłów ul. Mazowiecka, Podleśna, Środkowa, Dworcowa, Grabina Radziwiłłowska ul. Graniczna, Huta Partacka, Korabiewice, Bednary Rzeczne, Zator- Olszanka, Radziwiłłów ul. Cicha Gmina Puszcza Mariańska.

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę :

                   „FEDRO” Sp. z o.o

                         08-445 Osieck

                         ul. Kolejowa 1

 

   cena ofertowa brutto –1 003 178,41 zł

słownie: jeden milion trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem złote czterdzieści jeden groszy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 4 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert nie  podlegających odrzuceniu.

1.      Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-

Drogowych w Grójcu Spółka z o.o, 05-604 Jasieniec ul. Asfaltowa 2,cena oferty –

1 176 038,94 zł, w kryterium cena otrzymała –8,53pkt.

2.      Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski,   cena oferty-

1 052 421,48 zł, w kryterium cena otrzymała – 9,53 pkt.

3.      Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Spółka z o.o,96-500 Sochaczew ul. Kościńskiego 30,

cena oferty – 1 093 301,27 zł, w kryterium cena otrzymała – 9,18 pkt.

4.      Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: „FEDRO” Sp. z o.o, 08-445 OSIECK

ul. Kolejowa 1, cena oferty– 1 003 178,41 zł,w kryterium cena otrzymała – 10,00 pkt.

5.      Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: POL-DRÓG WARSZAWA spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością, 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 7, cena oferty- 

1 414 730,90 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,09 pkt.

 

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od

   dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                                               Michał Staniak

                                                                                                           Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 44332037 osób.