nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 15.04.2011r.

 

Nasz znak: GK.271/2/2011

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:   Utwardzenie   odcinków  dróg  gminnych  na  terenie  Gminy  Puszcza  Mariańska gruzem budowlanym betonowym    kruszonym o frakcji 0-63 mm wraz z wyrównaniem, w ilości 2000 ton

 

                 Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na utwardzenie odcinków dróg  gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska  gruzem budowlanym betonowym kruszonym o frakcji 0-63 mm wraz z  wyrównaniem, w ilości 2000 ton, wybrana została oferta Firmy:

Usługi Transportowe Robert Brzezicki, Mrozy, ul. Wspólna 47, 96-330 Puszcza Mariańska.

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 100%)  otrzymała  największą  ilość  tj. 300,00  punktów   oraz  spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

uzasadnienie

 

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  15. 04. 2011r. do godz. 9°° wpłynęły dwie oferty.

 Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:

Usługi Transportowe Robert Brzezicki, Mrozy, ul. Wspólna 47, 96-330 Puszcza Mariańska

Cena oferty: 127 920,00 złotych, liczba punktów: 300,00

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

P.H.U.  Transport – Sprzęt – Roboty  Drogowe  Tomasz Zenon Pietruszka,  05-803 Pruszków, ul. Lipowa 9 m. 29

Cena oferty: 159 900,00 złotych, liczba punktów: 240,00

 

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                          Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44331734 osób.