nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 30.01.2013 r.

Nasz znak: F.271.1.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2013r. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi bankowej obsługi budżetu Gminy Puszcza Mariańska.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie usługi bankowej obsługi budżetu Gminy Puszcza Mariańska, wybrana została oferta Wykonawcy:

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 25

Oferta wybranego przez komisję Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 300,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 29.01.2013r. do godz. 830 wpłynęła jedna oferta.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez:
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 25
Cena oferty: 8 160,00 złotych, liczba punktów: 300,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta na podstawie Art. 94, ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44180076 osób.