nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 26.06.2014r.

Nasz znak: I.271.4.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2014r. przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej, wybrana została oferta Firmy:

„KAL-FAM” Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Kalinowski, Kamion 40, 96-330 Puszcza Mariańska

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 26. 06. 2014r. do godz. 9°° wpłynęły trzy oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
HUB-DREW Hubert Jamróz 36-122 Dzikowiec 110
Cena oferty: 66 111,64 złotych, liczba punktów: 89,92

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Budowlane FOXBUD Zbigniew Foks, 96-100 Skierniewice, ul. Norwida 8/43
Cena oferty: 85 802,64 złotych, liczba punktów: 69,29

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
„KAL-FAM” Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Kalinowski, Kamion 40, 96-330 Puszcza Mariańska
Cena oferty: 59 450,00 złotych, liczba punktów: 100,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44332127 osób.