nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 20.04.2015r.

 

Nasz znak: I.271.2.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2015r. przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Górki, Stara Huta, Długokąty, Puszcza Mariańska, Bartniki, Zator, Grabina Radziwiłłowska, Budy Kałki, Lisowola, Wygoda - Gmina Puszcza Mariańska.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie remontów dróg w miejsco-wościach: Korabiewice, Górki, Stara Huta, Długokąty, Puszcza Mariańska, Bartniki, Zator, Grabina Radziwiłłowska, Budy Kałki, Lisowola, Wygoda - Gmina Puszcza Mariańska, wybrana została oferta Firmy:

P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, 96-500 Sochaczew, Karwowo 8.

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryteria oceny ofert (cena - 97% oraz warunki gwarancji -3%) otrzymała największą ilość tj.100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 17. 04. 2015r. do godz. 9°° wpłynęło pięć ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert:
- cena: 97%
- okres gwarancji: 3%
ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjna Drogowych w Grójcu Spółka z o.o.
05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2
Cena: 569 071,80 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 81,74 + 3,00 = 84,74

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28
Cena: 759 170,45 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 61,27 + 3,00 = 64,27

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew, Karwowo 8,
Cena: 479 553,09 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 97,00 + 3,00 = 100,00

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
PA-PI Sp. z o.o.
05-119 Legionowo, ul. Suwalna 6/8, Łajski
Cena: 539 851,38 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 86,17 + 3,00 = 89,17

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
P.P.U.H. „EFEKT” Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg
02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8
Cena: 617 460,00 zł
Okres gwarancji: 24 miesiące
Ilość uzyskanych punktów: 75,34 + 1,00 = 76,34

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44433353 osób.