nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 31.07.2014 r.

Nasz znak: D.271.1.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 14 lipca 2014 r. przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Stanisława Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Stanisława Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej, wybrana została oferta Firmy:

„SKIERDRÓG” Usługi Drogowe i Brukarskie Jan Jackowski, 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 29. 07. 2014r. do godz. 9°° wpłynęły dwie oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
JKM MIREX Sp. z o.o., 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9
Cena oferty: 117 882,61 złotych, liczba punktów: 90,74

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
„SKIERDRÓG” Usługi Drogowe i Brukarskie Jan Jackowski, 96-100 Skierniewice,
ul. Miedniewicka 27/9
Cena oferty: 106 968,94 złotych, liczba punktów: 100,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44433295 osób.