nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 05.06.2015r.

Nasz znak: I.271.4.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 15 maja 2015r. przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych w budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Bartnikach przy ul. Miodowej 47.

1. Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami ) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie prac budowlanych w budynku Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Bartnikach przy ul. Miodowej 47, wybrana została oferta Firmy: „KAL-FAM” Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Kalinowski, Kamion 40, 96-330 Puszcza Mariańska.

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryteria oceny ofert (cena - 97% oraz warunki gwarancji - 3%) otrzymała największą ilość tj.100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 01. 06. 2015r. do godz. 9°° wpłynęły dwie oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert:

- cena: 97%
- okres gwarancji: 3%

ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
„KAL-FAM” Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Kalinowski
Kamion 40, 96-330 Puszcza Mariańska
Cena: 112 515,70 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 97,00 + 3,00 = 100,00

Na podstawie Art. 24, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicz-nych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami ), z postępowania o zamówienie publiczne wykluczono Wykonawcę:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
Firma Usługowo-Budowlana „LUX-BUD” Piotr Krawczyk
Sierakowice Prawe 3, 96-100 Skierniewice.

Ww. Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego w terminie do dnia 03.06.2015r. godz. 14:00, do złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy, odpisane przez uprawnioną osobę.

Wykonawca: Firma Usługowo-Budowlana „LUX-BUD” Piotr Krawczyk Sierakowice Prawe 3, 96-100 Skierniewice nie złożył żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Na podstawie Art. 89, ust. 1, pkt 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia, została odrzucona.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44332417 osób.