nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 17.04.2014r.

Nasz znak: GKZK.271.1.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2014r. przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska, wybrana została oferta Wykonawcy:

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.
Oddział w Tomaszowie Maz.
ul. Majowa 87/89

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 15.04.2014r. do godz. 9.30 wpłynęła jedna oferta.

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A, Oddział w Tomaszowie Maz., ul. Majowa 87/89
Cena oferty: 555 587,42 zł brutto, liczba punktów: 100.

Oferta złożona przez Wykonawcę, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena -100%) otrzymała największą ilość tj.100,00 pkt oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto, zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający uprzejmie informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 
Odwiedziło nas już 44433339 osób.