nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 14.06.2013r.

Nasz znak: GKZK.271.2.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 5 czerwca 2013r. przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówieniu publicznym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska, wybrana została oferta Firmy:

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 14. 06.2013r. do godz. 9.30 wpłynęły dwie oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 43
Cena oferty: 1 492 888,32 złotych, liczba punktów: 33,07

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A, Oddział w Tomaszowie Maz., ul. Majowa 87/89
Cena oferty: 493 719,48 złotych, liczba punktów: 100

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44433323 osób.