nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 

Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty
Puszcza Mariańska, dnia 17.12.2012r.

Nasz znak: GOPS.271.2.2012

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2013 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

zawiadamia, że

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty nie podlegające odrzuceniu:
1) Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę Stołówka Przyszkolna Elżbieta Zdunik, 96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 27
Łączna cena oferty: 72 000,00 złotych, liczba punktów 63.
2) Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, 96-100 Skierniewice, ul. Kościuszki 2a
Łączna cena oferty: 45 360,00 złotych, liczba punktów 100.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy
96-100 Skierniewice, ul. Kościuszki 2a

za cenę brutto 45 360,00 zł

Słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr 2 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane wykonanie zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminu nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczy Mariańskiej
Ewa Śledź

 
Odwiedziło nas już 44303331 osób.