nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 17.05.2012 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak: I.271.2.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Waleriany, Radziwiłłów ul. Podleśna, ul. Rzeczna, ul. Wiejska, Budy Zaklasztorne ul. Różana, Huta Partacka, Lisowola, Biernik Towarzystwo, Wilczynek, Karnice, Mrozy ul. Spacerowa, Puszcza Mariańska, Gmina Puszcza Mariańska

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:   wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Waleriany, Radziwiłłów ul. Podleśna, ul. Rzeczna, ul. Wiejska, Budy Zaklasztorne ul. Różana, Huta Partacka, Lisowola, Biernik Towarzystwo, Wilczynek, Karnice, Mrozy ul. Spacerowa, Puszcza Mariańska, Gmina Puszcza Mariańska

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o
05-604 Jasieniec ul. Asfaltowa 2
cena ofertowa brutto –670 051,29 zł
słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 3 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2. W postępowaniu zostało złożonych 6 ofert nie  podlegających odrzuceniu.

1. Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: „DROGOMEX” Sp. z o.o 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 4 cena oferty– 900 734,82 zł,w kryterium cena otrzymała – 74,39 pkt.
2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków cena oferty – 765 389,91 zł, w kryterium cena otrzymała – 87,54 pkt.
3. Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o, 05-604 Jasieniec ul. Asfaltowa 2 cena oferty – 670 051,29 zł, w kryterium cena otrzymała – 100,00 pkt.
4. Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: P.P.U.H. „EFEKT” Sp z o.o Budowa i Naprawa Dróg 02-495 Warszawa ul. Szomańskiego 8, cena oferty –676 500,00 zł, w kryterium cena otrzymała - 99,05 pkt.
5. Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna 05-230 Kobyłka ul. H. Sienkiewicza 13, cena oferty-  712 274,73 zł, w kryterium cena otrzymała – 94,07 pkt.
6. Oferta Nr.6 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o ul. Południowa 17/19 97-300 Piotrków Trybunalski, cena oferty – 798 142,26 zł, w kryterium cena otrzymała – 83,95 pkt.

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Michał Staniak Wójt Gminy 

 
Odwiedziło nas już 44433205 osób.