nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 27.05.2013r.

Nasz znak: I.271.1.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 9 maja 2013r. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne, wybrana została oferta Firmy:

ZWK Józef Siekierski, 96-500 Sochaczew, ul. Planowa 11

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 300,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 24. 05. 2013r. do godz. 9°° wpłynęły cztery oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, 05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31
Cena oferty: 120 448,98 złotych, liczba punktów: 79,53

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
P.P.U.H. „EFEKT” Sp. z o.o. 02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8
Cena oferty: 138 990,00 złotych, liczba punktów: 68,92

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. 05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2
Cena oferty: 111 939,84 złotych, liczba punktów: 85,57

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
ZWK Józef Siekierski, 96-500 Sochaczew, ul. Planowa 11
Cena oferty: 95 790,19 złotych, liczba punktów: 100,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44348204 osób.