nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 18.01.2016 r.

 

Nasz znak: D.271.1.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2016, w szacunkowej ilości 220 000 litrów.

1.     Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t. ) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2016, w szacunkowej ilości 220 000 litrów, wybrana została oferta Firmy:

„KOPER” Spółka Jawna 99-400 Łowicz, Pilaszków 18

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 97%, czas dostawy- 3%) otrzymała największą ilość tj. 99,03 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 12.01.2016r. do godz. 9°° wpłynęły trzy oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (97%) i czas dostawy (3%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
„KOPER” Spółka Jawna 99-400 Łowicz, Pilaszków 18
cena oferty: 1,99  złotych za 1 litr oleju opałowego - ilość uzyskanych punktów: 96,03

czas dostawy: 2 godz. - ilość uzyskanych punktów: 3,00
Łączna ilość uzyskanych punktów: 99,03

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

DAMO Plus sp. z o. o. sp. k., 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e
cena oferty: 1,97 złotych za 1 litr oleju opałowego - ilość uzyskanych punktów: 97,00

czas dostawy: 24  godz. - ilość uzyskanych punktów: 1,00

Łączna ilość uzyskanych punktów: 98,00

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:

PADER Sp. z o.o.  Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
cena oferty: 2,02 złotych za 1 litr oleju opałowego - ilość uzyskanych punktów: 94,60

czas dostawy: 2 godz. - ilość uzyskanych punktów: 3

Łączna ilość uzyskanych punktów: 97,60


2.    Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

                                                                                                                             Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                                                             Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44179982 osób.