nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 10.09.2013r.

Nasz znak: Ob.4424.9.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Puszcza Mariańska w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w związku z realizacją projektu „Sięgamy po rozwój” w ramach projektu systemowego POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Puszcza Mariańska w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w związku z realizacją projektu „Sięgamy po rozwój” w ramach projektu systemowego POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, wybrana została oferta Firmy:

REMI s. c, Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska
04-001 Warszawa
ul. Grochowska 235/6.

Oferta wybranej przez komisję przetargową Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%), otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 10. 09. 2013r. do godz. 9:00 wpłynęły dwie oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
PROFI-SPORT BUDOWNICTWO Spółka z o. o.
ul. Bardowskiego 1
35-001 Rzeszów
Cena oferty: 111 041,51 złotych, liczba punktów: 96,21

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
REMI s. c, Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska
04-001 Warszawa
ul. Grochowska 235/6
Cena oferty: 106 834,25 złotych, liczba punktów: 100,00

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44332157 osób.