nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 07.01.2011r.

Nasz znak:  GK/7053/7/2010

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na dostawę oleju opałowego do  kotłowni  gminnych  zlokalizowanych  na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2011, w szacunkowej ilości 180 000 litrów.         

             

                 Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego  do  kotłowni  gminnych  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy Puszcza Mariańska w roku 2011, w szacunkowej ilości 180 000 litrów, wybrana została oferta Firmy:

PETROLIS  Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204.

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 100%)  otrzymała  największą  ilość  tj. 300,00  punktów   oraz  spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

uzasadnienie

 

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  07. 01. 2011r. do godz. 9°° wpłynęły trzy oferty.

 

Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

 

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:

“DA-MO” Dałkowska-Modzelewski Spółka Jawna, 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e

Cena oferty: 3,06 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów: 293,13

 

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

POL-OIL-CORPORATION Sp. z o.o. 05-180 Pomiechówek, Stanisławowo

Cena oferty: 3,03 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów: 296,04

 

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:

PETROLIS  Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204

Cena oferty: 2,99 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów: 300,00

 

 

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.

 

 

                                                                           Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                       Michał Staniak

 

 
Odwiedziło nas już 44303479 osób.