nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                        Puszcza Mariańska, dnia 21.02.2011 r.


Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nasz znak:I.271/1/2011


Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Olszanka-Puszcza Mariańska-Wygoda- Michałów.

          W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:        

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Olszanka-Puszcza Mariańska-Wygoda- Michałów

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 16 złożoną przez Wykonawcę :

                    GEO- BUD s.c Anna Sabat, Leszek Karkuciński

                          ul. Króla Jana Sobieskiego Nr.3, 

                               96-330 Puszcza Mariańska

   cena ofertowa brutto –356 572,76 zł

słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 76/100 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 16 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.W postępowaniu zostało złożonych 16 ofert w tym 14 ofert nie podlegających

     odrzuceniu.

1.Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: Zakład Robót Wodno-Inżynieryjnych

„WOD-INŻ.” Andrzej Gmur 98-200 Sieradz ul. Zakładników 17/19,w kryterium cena otrzymała – 5,66 pkt.

2.Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: ECO-WiK Sp. z o.o , 02-777 Warszawa

    ul. Kulczyńskiego 7 m.37, w kryterium cena otrzymała – 5,35 pkt.

3.Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: Budowlana Spółdzielnia Piaseczno,

05-500Piaaseczno ul. Wojska Polskiego 54,w kryterium cena otrzymała– 5,68 pkt.

4.Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm: TIGNAR Barbara F. Ciesielska    

   (Lider Konsorcjum) ul. W.A Mozarta 2/507, 02-736 Warszawa REM-WOD Sp. z o.o   

   (Partner Konsorcjum) ul. Legnicka 28,25-324 Kielce,w kryterium cena otrzymała –

    6,99 pkt.

5.Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo P.U.H.B. „CEWOGAZ”

Jan Wolski 99-400 Łowicz ul. Partyzantów 17,w kryterium cena otrzymała- 5,47 pkt.

6.Oferta Nr.7 złożona przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy   

  „MELBUD” Andrzej Zieliński 96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 52a, w kryterium

cena otrzymała – 8,64 pkt.

7.Oferta Nr.8 złożona przez Wykonawcę: „TROJACKI” Zdzisław Trojacki, Mirosław  

   Trojacki 27-300 Lipsko ul. Kilińskiego 43,w kryterium cena otrzymała – 7,29 pkt.

8.Oferta Nr.9 złożona przez Wykonawcę, Zakład Remontowo -Budowlano-Transportowy  

   WALD -BUD Waldemar Kleczkowski, 96-320 Badowo-Mściska ul. Grójecka 9,w 

    kryterium cena otrzymała – 8,24 pkt.

9.Oferta Nr.10 złożona przez Wykonawcę: Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych  

     Krzysztof Machnicki 96-100 Skierniewice ul. Zielona 6,w kryterium cena otrzymała –

     6,75 pkt.

10.Oferta Nr.11 złożona przez Wykonawcę: Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany

     Roman Zwierzchowski Zgorzała ul. Postępu 196,05-500 Piaseczno, w kryterium cena

      otrzymała – 6,77 pkt.

11.Oferta Nr.12 złożona przez Wykonawcę: Usługi Transportowe Edward Wilczyński Stara  

     Iwiczna ul. Kielecka 19a, 05-500 Piaseczno, w kryterium cena otrzymała – 5,47 pkt.

12.Oferta Nr.13 złożona przez Wykonawcę: Zakład Ogólnobudowlany i Instalacyjny Spółka

     Jawna Bogdan Sękalski 96-100 Skierniewice ul. Wspólna 7/9,w kryterium cena

     otrzymała – 9,99 pkt.

13.Oferta Nr.14 złożona przez Wykonawcę: „HYDRO -INSTAL” Siekierski Arkadiusz 96-

500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 23D,w kryterium cena otrzymała- 5,57 pkt.

14.Oferta Nr.16 złożona przez Wykonawcę: GEO-BUD s.c Anna Sabat, Leszek Karkuciński

      ul. Króla Jana Sobieskiego 3, 96-330 Puszcza Mariańska, w kryterium cena otrzymała –

      10 pkt.

3.Oferta następującego Wykonawcy  odrzucona.

1.Oferta Nr.6 złożona przez Wykonawcę HYDROPROJEKT   Krzysztof Kłoda

ul. Sobieskiego   31/37 m.10 96-100 Skierniewice została odrzucona.

Uzasadnienie:

   Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r nr.113, poz.759)  oferta nr.6 została odrzucona ponieważ w złożonej ofercie brak podpisu/podpisów osób do reprezentowania Wykonawcy.

W zaistniałej sytuacji złożona oferta bez podpisu osób do reprezentowania Wykonawcy jest nieważna a zatem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wykluczono następującego Wykonawcę

    BRUK  MAN Konrad Krajewski   05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Nadarzyńska 89B

Uzasadnienie

  Zamawiający pismem z dnia 14.02.2011 r Nr I.271/1/2010 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawca mimo wezwania nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.    

Powyższe okoliczności zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 rNr.223 poz.1655 z późn. zm) stanowią podstawę wykluczenia z postępowania.                             

Zgodnie z art.24 ust.4 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr.223 poz.1655 z późn. zm.) ofertę Nr. 15 Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia

    ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                     Michał Staniak

                                                                                                       Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 44348407 osób.