nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 27.08.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr Ob.4424.9.2013
dotyczące zakupu usług edukacyjnych
w ramach projektu „Sięgamy po rozwój” realizowanego w ramach projektu systemowego POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

1. Zamawiający:
Gmina Puszcza Mariańska
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
tel. /46/ 831-81-51 lub 831-81-69, fax. /46/ 831-81-18, e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

2. Tryb postępowania
„Zapytanie ofertowe” realizowane jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w ramach projektu pn. „Sięgamy po rozwój” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Usługa edukacyjna obejmuje przede wszystkim:
1) przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych
2) opracowanie programu i planu pracy zajęć, przy uwzględnieniu potrzeb i umiejętności uczniów
3) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (dziennik zajęć, lista obecności, testy sprawdzające stopień opanowania wiadomości przez każdego ucznia)
4) współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania sprawozdań np. z realizacji zajęć.

Części zamówienia:

I. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach.

II. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach.

III. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy prowadzona w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach.

IV. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach.

 V. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku języków obcych, prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach.

VI. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach.

VII. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej.

VIII. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej.

 IX. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej.

X. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej.

XI. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone w Szkole Podstawowej w Michałowie.

XII. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone w Szkole Podstawowej w Michałowie.

XIII. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone w Szkole Podstawowej w Michałowie.

XIV. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone w Szkole Podstawowej w Walerianach.

XV. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone w Szkole Podstawowej w Walerianach.

XVI. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone w Szkole Podstawowej w Walerianach.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 09.09.2013r. – 30.06.2014r.
Miejsce realizacji zamówienia:
Części od I do VI – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego, Bartniki ul. Miodowa 47, 96-332 Radziwiłłów
Części od VII do X – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 96-330 Puszcza Mariańska
Części od XI do XIII – Szkoła Podstawowa w Michałowie, Michałów 39, 96-330 Puszcza Mariańska
Części od XIV do XVI – Szkoła Podstawowa w Walerianach, Waleriany 24, 96-330 Puszcza Mariańska

5. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy
1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi
2) Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia:
wszyscy Wykonawcy muszą posiadać:
-  wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, dające kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć;
- stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego.

 

6. Wymagane dokumenty
1. Oferta złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe Wykonawcy do prowadzenia danego typu zajęć.
3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Zamówienie zostanie podzielone na 16 części.
W przypadku składania ofert częściowych, należy złożyć odrębną ofertę na każdą część zamówienia.

8. Kryterium wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto) za 1 godzinę zajęć.
W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do oferty dodatkowej. Cena w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.
Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena jego oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

9. Osoby uprawnione do kontaktu
Inspektor Aleksandra Wójcicka, Urząd Gminy Puszcza Mariańska pok. nr 20, tel. /46/ 831-81-51 lub 831-81-69 wew. 15, e-mail: oswiata@puszcza-marianska.pl .

10. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, pokój nr 8 (sekretariat) do dnia 04.09.2013r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zapytanie ofertowe na usługę edukacyjną”.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180148 osób.