nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 10.09.2014 r.

Zapytanie ofertowe

OŚ.6232.4.2014

W związku z planowanym zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska, Wójt Gminy Puszcza Mariańska prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska.

W ofercie proszę podać cenę za 1m2 (netto i brutto) w rozbiciu na:

- płyty faliste azbestowo-cementowych,
- płyty płaskie azbestowo-cementowych.

Jednocześnie informuję iż do odbioru, transportu i utylizacji jest 2506m2 (45,00Mg).

Do oferty należy załączyć:
- decyzję właściwego organu administracji publicznej wydanej na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach -w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres obowiązywania przynajmniej do 31.12.2014 r.,
- zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

Termin składania ofert: do 19 września 2014 roku (włącznie) - Urząd Gminy Puszcza Mariańska ul. Sł. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, pokój nr 8 - Sekretariat. O wyborze oferty decyduje najniższa cena. Środki na wykonanie zadania będą pochodziły w 83% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 17% z budżetu Gminy Puszcza Mariańska. Zamawiający zastrzega unieważnienie niniejszego postępowania w przypadku nie otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację w/w zadania.

Termin wykonania w/w robót: do 31 października 2014 roku. Termin wykonania jest terminem nieprzekraczalnym. Za naruszenie terminu wykonania oraz w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy umowa przewidywać będzie kary umowne.

Osoba do kontaktu:
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska
Irmina Cuper, pok. nr 9
tel. (0-46) 831-81-51 wew. 34

 
Odwiedziło nas już 44349002 osób.