nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE

Puszcza Mariańska, dn.26.01.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Tadeusza Kościuszki 2
96 – 330 Puszcza Mariańska

Dotyczy: zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej w ramach umowy.

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
96-330 Puszcza Mariańska, Pl. Tadeusza Kościuszki 2,
Tel. 46 831 87 49

Zapytanie ofertowe w postaci elektronicznej znajduje się na stronie internetowej:
http/www.puszcza–marianska.pl 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.).

2. Liczba osób skierowanych na badania profilaktyczne  wyniesie   8  osób, w tym:

-        kadra kierownicza– 1 osoba
-        pracownicy administracyjno-biurowi – 1 osoba
-        pracownicy socjalni – 4 osoby
-        kasjer 1 osoba
-        księgowa 1 osoba

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób  skierowanych na badania w okresie obowiązywania umowy.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne, które posiadają zezwolenia na wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Miejsce przeprowadzania badań  powinno  znajdować się  w odległości do 20 km od siedziby GOPS w Puszczy Mariańskiej.

II. TERMIN REALIZACJI

Usługi na w/w badania będą wykonywane w okresie  od 10 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puszczy Mariańskiej, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska  w pokoju nr 3, lub pocztą elektroniczną na adres: gops@puszcza-marianska.pl. w terminie do dnia  05.02.2012r. do godz. 16.00.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do               zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Oferta powinna zawierać ceny brutto.

III. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny oferty stanowi  cena – 100%

Uwagi.

Płatność przelewem w terminie  7 dni od dnia  wystawienia rachunku za wykonane badania   przez realizującego zamówienie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – oferta


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Puszczy Mariańskiej
Ewa Śledź

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44433399 osób.