nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 14.07.2015r.

Zapytanie ofertowe

OŚ.6232.6.2015

W związku z planowanym zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska, Wójt Gminy Puszcza Mariańska prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska.

W ofercie proszę podać cenę za 1m2 (netto i brutto).

Jednocześnie informuję iż do odbioru, transportu i utylizacji jest 6847m2 (123,25Mg).

Do oferty należy załączyć :
- decyzję właściwego organu administracji publicznej wydanej na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres obowiązywania przynajmniej do 31.12.2014 r.,
- zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

Termin składania ofert: do 24 lipca 2015 roku (włącznie) - Urząd Gminy Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, pokój nr 8 - Sekretariat. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem ,,Oferta na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Puszcza Mariańska”. Po za podanymi wyżej oznaczeniami opakowanie może posiadać nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla).

O wyborze oferty decyduje najniższa cena. Środki na wykonanie zadania będą pochodziły w 85% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 15% z budżetu Gminy Puszcza Mariańska. Zamawiający zastrzega unieważnienie niniejszego postępowania w przypadku nie otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację w/w zadania.

Termin wykonania w/w robót: do 30 września 2015 roku. Termin wykonania jest terminem nieprzekraczalnym. Za naruszenie terminu wykonania oraz w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy umowa przewidywać będzie kary umowne.

Sekretarz Gminy Puszcza Mariańska
Wioleta Malowaniec

Osoba do kontaktu:
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska
Irmina Cuper, pok. nr 9
tel. (0-46) 831-81-51 wew. 34

 
Odwiedziło nas już 44179986 osób.