nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska

Puszcza Mariańska, dnia 14.06.2017r.


Zapytanie ofertowe


OŚ.6232.4.2017

    W związku z planowanym zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska, Wójt Gminy Puszcza Mariańska prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska.

W ofercie proszę podać cenę za 1m2  (netto i brutto).

    Jednocześnie informuję iż do odbioru, transportu i utylizacji jest 7861m2  (139,60Mg).

Do oferty należy załączyć :
•    zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia), o którym mowa w art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),
•    umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór – unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Termin składania ofert: do 21 czerwca 2017 roku (włącznie) - Urząd Gminy Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, pokój nr 8 - Sekretariat. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym  opakowaniu z napisem ,,Oferta na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Puszcza Mariańska”. Po za podanymi wyżej oznaczeniami opakowanie może posiadać nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla).
O wyborze oferty decyduje najniższa cena. Środki na wykonanie zadania będą pochodziły w 85% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 15% z budżetu Gminy Puszcza Mariańska. Zamawiający zastrzega unieważnienie niniejszego postępowania w przypadku nie otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację w/w zadania.

Termin wykonania w/w robót: do 31 sierpnia 2017 roku. Termin wykonania jest terminem nieprzekraczalnym. Za naruszenie terminu wykonania oraz w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy umowa przewidywać będzie kary umowne. 


Wójt Gminy
Michał Staniak


Osoba do kontaktu:
 Inspektor ds. ochrony środowiska
 Irmina Cuper,  pok. nr 9 tel. (0-46) 831-81-51 wew. 34

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180326 osób.