nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 14.02.2017 r.

D.271.3.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż rolet wewnętrznych do Sali Sportowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bartnikach.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na podstawie art 4 ust. 8 ustawy PZP(Dz. U z 2015 r. poz. 2164).
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, NIP 836-15-14-865
96-330 Puszcza Mariańska, tel. 46 831-81-59, 46 831-81-69, fax 46 831 81 18
Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Justyna Sobczak, tel. 46 831-81-59 wew. 23,
e-mail: drogi@puszcza-marianska.pl
2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bartnikach.
Szczegóły przedmiotu zamówienia:
Rolety obsługiwane ręcznie, tkanina 100% zaciemniająca, nieprzepuszczająca żadnego światła, chroniąca przed nagrzewaniem pomieszczenia z atestami higienicznymi i trudnozapalności, w kolorze cappuccino. Zamawiający wymaga oględzin miejsca montażu i pomiarów z natury oraz ustalenia dokładnego odcienia koloru z Dyrektorem zespołu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Możliwe jest również dokonanie tego przed złożeniem oferty.
Wstępne dane dotyczące zamówienia są następujące:
A) rolety wolno wiszące
6 sztuk – wys. 250 cm x szer. 271 cm
B) rolety w prowadnicach aluminiowych
6 sztuk – wys. 55 cm x szer. 80 cm
6 sztuk – wys. 55 cm x szer. 181 cm
6 sztuk – wys. 145 cm x szer. 80 cm
6 sztuk – wys. 145 cm x szer.181 cm
6 sztuk - wys. 50 cm x szer. 80 cm
6 sztuk – wys. 50 cm x szer. 181 cm
Zamawiający informuje o możliwości zmniejszenia zakresu zamówienia lub całkowitej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
3. Warunki zamówienia i termin realizacji:
1) Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu.
2) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym i/lub Dyrektorem Zespołu w trakcie trwania umowy w zakresie wprowadzania ewentualnych uwag i poprawek.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia do informacji zawartych w złożonych ofertach.
4) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających opisanych w zapytaniu warunków zamówienia, ofert niekompletnych oraz złożonych po terminie.
5) Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 28.04.2017 r.
6) Zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia i przedłożenia poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Opis kryterium oceny ofert i wymagane dokumenty:
O wyborze wykonawcy decydować będzie najniższa cena brutto – 100%.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (Załącznik do Zaproszenia do składania ofert cenowych).
5) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opatrzona napisem: „Oferta na rolety”
6. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do Zaproszenia do składania ofert cenowych w terminie do dnia 28.02.2017 r., do godz. 12:00.
2) Ofertę należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska, przesłać pocztą (lub kurierem) w zaklejonej kopercie na adres: Gmina Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska z odpowiednim napisem na kopercie „Oferta – rolety”.
Uwaga: Decyduje data wpływu.
3) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczono na stronie: www.puszcza-marianska.pl
7. Warunki realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w oparciu o pisemną umowę zawartą z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Za datę zawarcia umowy uznaje się dzień podpisania umowy przez obie strony. W tej sytuacji nie stosuje się art. 70 K.C. Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego .
Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres co najmniej 5 lat. Do umowy zostanie wprowadzony zapis dotyczący kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi winy oraz przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy. Zamawiający wprowadzi zapisy dotyczące umownego odstąpienia od umowy jeśli opóźnienie w jej wykonaniu przekroczy 7 dni.

WÓJT GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
MICHAŁ STANIAK

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180375 osób.