nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o zamówieniu nr GK.271.4.2011 zmiana uzytkowania poddasza Bartniki

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Tytuł postępowania

Wykonanie prac remontowych i budowlanych związanych ze zmianą użytkowania poddasza w budynku na działce nr ew. 627 w Bartnikach

 

Opis

Wykonanie prac remontowych, budowlanych i sanitarnych związanych ze zmianą użytkowa-nia poddasza w następującym zakresie:

1. Wymiana ogrodzenia obiektu.

2. Wykonanie prac remontowo-budowlanych na parterze budynku.

3. Wykonanie prac określonych w projekcie budowlanym pt. „Zmiana sposobu użytkowania

    poddasza budynku na działce nr Ew. 627 w Bartnikach gm. Puszcza Mariańska” (Załącznik

    nr 8 do SIWZ) obejmujących następujące roboty budowlane:

    - termomodernizacja budynku,

    - dobudowa podestu przed wejściem do budynku oraz schodów zewnętrznych,

    - wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej betonowej,

    - wymurowanie ścianek działowych na poddaszu,

    - wykonanie izolacji i ocieplenia poddasza,

    - wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach murowanych poddasza, oraz

       tynków z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach i ścianach skośnych,

    - wymiana drzwi zewnętrznych oraz obsadzenie nowej stolarki drzwiowej w pomieszcze-

       niach poddasza,

    - wykonanie posadzek na poddaszu wraz z warstwami podkładowymi i izolacyjnymi.

    - malowanie ścian i sufitów

    - wykonanie robót inst. ciepłej i zimnej wody oraz inst. sanitarnej wraz z wyposażeniem,

Pełny  zakres rzeczowy zadania zawarty w przedmiarze robót,  stanowiącym załącznik nr 7  do  SIWZ

Zamawiający  na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewi-duje zamówienie uzupełniające.

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wspólny  słownik zamówień (CPV):  45222650-2;  45233222-1;  45261910-6;  45262300-4;  45262420-1;  46262520-2;  453200000-6;  45324000-4; 45330000-9; 4534000-6; 45421114-6; 45421124-9;  45422000-2;  45430000-0;  45442100-8.

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2011 r.

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 12.05.2011 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę  ze  wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:

 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli usta-

     wy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2/ posiadają wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem technicznym oraz dyspo-

     nują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena   spełnienia   warunków   udziału   w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie przedłożonych   dokumentów,    oświadczeń   i   zaświadczeń  wymaganych  postanowieniami specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wg  formuły  „ spełnia  -  nie spełnia ”.

Nie  spełnianie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdze-nia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

 

1/   formularz ofertowy złożony według wzoru  - załącznik Nr 1 do SIWZ

2/   kosztorys ofertowy

3/   aktualny  odpis  z  właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  

      działalności gospodarczej  lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  wysta-

      wione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

4/   jeżeli oferta  i  załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wyko-

      nawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

5/   aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego  potwierdzające,

      że Wykonawca  nie zalega  z  opłacaniem podatków  opłat  lub,  że  uzyskał  przewidziane   

      prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyma-

      nie w całości wykonania decyzji-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

      terminu składania ofert,

6/   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

      Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,   że  Wykonawca

      nie  zalega  z  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświad-

      czenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty

      zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji    wystawione  nie 

      wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,

7/   oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  z  art.  22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicz-

      nych - załącznik Nr 3 do SIWZ

8/  Uprawnienia budowlane w branży budowlanej oraz sanitarnej pracownika nadzoru do kie-

     rowania  robotami  budowlanymi  w  zakresie przedmiotu zamówienia spełniające wymogi

     art.12 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.  z  2006 r Nr.156 poz.1118 z późn.

     zm.) oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność w/w osoby do właściwej 

     izby samorządu zawodowego (wydane przez właściwą izbę).

9/  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  udziału w postępowaniu  -  załącznik Nr 4

     do SIWZ

10/ wykaz  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia narzędzi i urządzeń,  którymi dysponuje

      lub  będzie  dysponował Wykonawca.   Jeżeli Wykonawca wskaże narzędzia i urządzenia,

      którymi będzie dysponował,  do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu

      udostępniającego    załącznik nr 6 do SIWZ 

11/wykaz  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  robót  budowlanych,  a  jeżeli  okres

     prowadzenia  działalności  jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem

     i wartością robotom  budowlanym  stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem ich

     wartości  oraz  daty  i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzajacych

     należyte  wykonanie  tych  robót  wystawionych  przez  podmioty,  na rzecz których roboty

     były wykonywane.  załącznik nr 5 do SIWZ

     Uwaga!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

Składanie ofert częściowych:     nie

Składanie ofert wariantowych:   nie

Warunki dotyczące wadium:    nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:        cena – 100%

Termin związania z ofertą:  30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.10

Termin składania ofert:   do dnia 27.05.2011 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                           96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                                    Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180257 osób.