nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie najkorzystniejszejm oferty - rozbiórka budynku GK.271.3.2011

Puszcza Mariańska dnia 06.05.2011r.

 

Nasz znak: GK.271.3.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

             

Dotyczy:   Rozbiórka  budynku gospodarczego - toalet szkolnych,  na działce o nr Ew. 151/17 

                  w Puszczy Mariańskiej.         

 

 

                 Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na rozbiórkę budynku gospo-darczego - toalet szkolnych,  na działce o nr Ew. 151/17 w Puszczy Mariańskiej, wybrana została oferta Firmy:

KAL - FAM   Zakład  Remontowo  Budowlany  Wojciech  Kalinowski,  Kamion  40,  96-330 Puszcza  Mariańska.

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 100%)  otrzymała  największą  ilość  tj. 300,00  punktów   oraz  spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

uzasadnienie

 

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  04. 05. 2011r. do godz. 9°° wpłynęło sześć ofert.

 

Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

 

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:

GEO-BUD S.C.  Anna Sabat,  Leszek Karkuciński, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana Sobieskiego 3

Cena oferty: 39 422,78 złotych, liczba punktów: 185,67

 

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

P.P.U.H. EKOR-POL Bożena Szuplewska, 96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 6

Cena oferty: 29 702,80 złotych, liczba punktów: 246,42

 

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:

Zakład Remontowo Budowlany Tomasz Sobieski Stare Kozłowice 218, 96-315 Wiskitki

Cena oferty: 48 721,74 złotych, liczba punktów: 150,24

 

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:

KAL - FAM  Zakład  Remontowo  Budowlany  Wojciech  Kalinowski,  Kamion  40,  96-330 Puszcza  Mariańska

Cena oferty: 24 398,18 złotych, liczba punktów: 300,00

 

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:

F O B   Krzysztof  Ziembiński   Usługi   Ogólnobudowlane,   Wykonawstwo,   Projektowanie, Kosztorysowanie   05-820  Piastów,  ul.  Grunwaldzka  18

Cena oferty: 24 476,00 złotych, liczba punktów: 299,04

 

 

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.

 

Na  podstawie   Art.  24,  ust.  2,  pkt  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami), z postępowania o zamó-wienie publiczne wykluczono Wykonawcę:

P.U.H. Kuś Jacek, Krężce, ul. Leśna 9, 96-124 Maków – Oferta nr 3

Zamawiający  pismem z dnia 4 maja 2011r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.    Wykonawca pismem  z dnia 5 maja 2011r. poinformował Zamawiającego,  że rezygnuje z udziału w postę-powaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego.   Powyższe okoliczności stanowią podstawę do wykluczenia z postępowania.

Na podstawie Art. 89,  ust. 1,  pkt 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z  postę-powania  o  udzielenie  zamówienia,  została  odrzucona.

 

                                                                                         Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                          Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44331477 osób.