nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 24.09.2014r.

Nasz znak: I.271.6.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 3 września 2014r. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na dobudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wygoda i Biernik Włościański oraz modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowola.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na dobudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wygoda i Biernik Włościański oraz modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowola, wybrana została oferta Firmy:

Firma Elektryczna usługi elektryczne Adam Adamski, 96-300 Żyrardów, ul. Władysława Reymonta 29.

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 18. 09. 2014r. do godz. 9°° wpłynęły cztery oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
Firma Elektryczna usługi elektryczne Adam Adamski, 96-300 Żyrardów, ul. Władysława Reymonta 29
Cena oferty: 66 948,03 złotych , ilość uzyskanych punktów: 100,00

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
EL-KOB ELEKTROENERGETYKA Józef Kobuszewski, 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 6
Cena oferty: 77 544,01 złotych , ilość uzyskanych punktów: 86,34

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
WW INSTAL-Energetyka Wacław Wojenka, Sierakowice Lewe 54A, 96-100 Skierniewice
Cena oferty : 81 815,14 złotych , ilość uzyskanych punktów: 81,83

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALEKSANDRA” Michał Malka, 96-100 Skierniewice, ul. Nowomiejska 79
Cena oferty: 67 455,91 złotych , ilość uzyskanych punktów: 99,25

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44348637 osób.