nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 29.06.2012 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.6.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę :

GEO – BUD s.c Anna Sabat, Leszek Karkuciński
96-330 Puszcza Mariańska ul. Króla Jana Sobieskiego 3

cena ofertowa brutto – 249 889,68 zł
słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Nr. 7 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2. W postępowaniu zostało złożonych 8 ofert nie podlegających odrzuceniu.

1. Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: ROBERT ULANICKI Łazy 28A, 07-130 Łochów, cena oferty– 362 990,28 zł, w kryterium cena otrzymała – 6,88 pkt.
2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak, 88-220 Osięciny ul. Sienkiewicza 1, cena oferty – 279 367,93zł, w kryterium cena otrzymała – 8,94 pkt.
3. Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: PEKUM S.A. ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin, cena oferty - 403 222,68 zł, w kryterium cena otrzymała – 6,20 pkt.
4. Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy „MELBUD” Andrzej Zieliński, 96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 52a, cena oferty – 356 010,09 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,02 pkt.
5. Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: „TROJACKI” Zdzisław Trojacki, Mirosław Trojacki, 27-300 Lipsko ul. Kilińskiego 43, cena oferty - 351 985,31 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,10 pkt.
6. Oferta Nr.6 złożona przez Wykonawcę: FRANK POL-BIS, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Nadarzyńska 7, cena oferty – 412 900,98 zł, w kryterium cena otrzymała - 6,05 pkt.
7. Oferta Nr.7 złożona przez Wykonawcę: GEO – BUD s.c Anna Sabat, Leszek Karkuciński ul. Króla Jana Sobieskiego 3, 96-330 Puszcza Mariańska, cena oferty – 249 889,68 zł, w kryterium cena otrzymała – 10,00 pkt.
8. Oferta Nr.8 złożona przez Wykonawcę: Zakład Usług Wodno- Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki, 96-100 Skierniewice ul. Zielona 6, cena oferty – 271 243,78 zł, w kryterium cena otrzymała – 9,21 pkt.

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Michał Staniak
Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 44180083 osób.