nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 27.06.2012 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.5.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie przebudowy drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o., 05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2

cena ofertowa brutto – 140 938,33 zł

słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych trzydzieści trzy grosze

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 1 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.W postępowaniu zostały złożone 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

1. Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o, 05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2,
cena oferty – 140 938,33 zł, w kryterium cena otrzymała – 100,00 pkt.
2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: „PLANETA” Sp. z o.o, 03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 21,
cena oferty – 173 266,53zł, w kryterium cena otrzymała – 81,34 pkt.

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Michał Staniak
Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 44433407 osób.