nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi opiekuńcze GOPS

Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty

 

Puszcza Mariańska, dnia 22.12.2011r.

 

Nasz znak: GOPS.271.6.2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: „na wykonywanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.  usług  opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Praw o zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej  zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na „na wykonywanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.  usług  opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.. wybrana została oferta firmy:  NZOZ Długoterminowa Opieka w Domu Pacjenta, Danuta Koźbiał, Bartniki, ul. Miodowa 47/2, 96-332 Radziwiłłów, cena oferty – 150.000,00 zł brutto.

 

U z a s a d n i e n i e

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, tj. do dnia 20.12.2011r. do godziny 9:00, wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, a cena oferty nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie realizacji zamówienia. Oferta w oparciu o kryterium oceny ofert (najniższa cena – 80% i doświadczenie 20%) otrzymała 92,00 punkty oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

                                                                                                   Kierownik

                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                          w Puszczy Mariańskiej

                                                                                                    Ewa Śledź

 

 
Odwiedziło nas już 44332426 osób.