nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 16.05.2012r

 

                                                                                     wg rozdzielnika

Nasz znaki.271.1.2012

Stosownie do art.93 ust.1 pkt.7 w związku z art.86 ust.2 i art.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion ogłoszonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr. 134678-2012 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Uzasadnienie

Powołana Komisja Przetargowa Zarządzeniem Nr. 8/2012Wójta Gminy Puszcza Mariańska dokonała otwarcia ofert na zamówienie  publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion w dniu 16.05.2012r o godz. 10:20 przy udziale 2 przedstawicieli Wykonawców :

1. Zakładu Ogólnobudowlanego MARBUDEX, 96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 127
2. P.P.U.H „EFEKT” Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg, 02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8

Komisja dokonała otwarcia 4 ofert złożonych przez Wykonawców:

1. Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX, 96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 127
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o., 05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2
3. P.P.U.H „EFEKT” Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg, 02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski

Po zamknięciu procedury otwarcia ofert przez przewodniczącego komisji przetargowej i opuszczeniu sali przez przedstawicieli Wykonawców biorących udział w otwarciu ofert komisji została doręczona przez pracownika Sekretariatu Urzędu Gminy oferta na w/w zamówienie publiczne, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 15.05.2012r zarejestrowana pod nr kancelaryjny 3194. Oferta ta nie została otworzona przez komisję przetargową w trakcie realizacji otwarcia ofert.

Czynność otwarcia ofert opisana w art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych  ma charakter jednokrotny.

Wynika to z zapisu art.86 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  nakazuje otworzyć oferty w ściśle określonym  terminie  tj. w dniu składania ofert, a jednym z obligatoryjnych  elementów SIWZ  jest miejsce i termin otwarcia ofert.   W związku z takim charakterem  czynności otwarcia ofert ,  nie istnieje możliwość jej sanowania. W niniejszym stanie faktycznym czynność otwarcia ofert została dokonana w sposób wadliwy, i zatem nie istnieje możliwość jej „naprawienia". Tym samym nie jest możliwe dalsze prowadzenie postępowania w sposób prawidłowy, a co za tym idzie postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W konsekwencji konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła w wyroku z dnia 16 lipca 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1291/10), że czynność otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest tego rodzaju czynnością której nie można powtórzyć, albowiem naruszyłoby to zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zaniechanie otwarcia wszystkich ofert złożonych w postępowaniu niewątpliwie uniemożliwia prawidłową weryfikację wszystkich prawidłowo złożonych w postępowaniu ofert, a zatem nie tylko stanowi obrazę zasady równego traktowania wykonawców, ale przede wszystkim uniemożliwia prawidłowe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. W zaistniałej sytuacji bowiem  Prezes Urzędu Zamówień publicznych na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy.

Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Otrzymuje:

1. Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX, 96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 127
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o., 05-605 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2
3. P.P.U.H „EFEKT” Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg, 02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski
5. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna, 05-230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13

                                                                                             Michał Staniak

                                                                                               Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 44180055 osób.