nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Nabór wniosków trwa od 5 do 30 listopada 2012 r. do godz. 15:00. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1 w Puszczy Mariańskiej w godz. 8.00-16.00, w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 (Gminna Biblioteka Publiczna), w Bolimowie przy ul. Łowickiej 8 (Gminny Ośrodek Kultury) w godz. otwarcia biur. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej”.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji jest zawarty we wniosku o przyznanie pomocy. Limit dostępnych środków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 221 300,00 zł., na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi: 160 000,00 zł.

Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu poniesionego przez beneficjenta. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta.

Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie trzech warunków:
1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje co najmniej jedno z przedsięwzięć.
2. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. 40% maksymalnej liczby punktów.
3. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru, instrukcja wypełnienia wniosku oraz Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Puszczy Mariańskiej www.puszcza-marianska.pl (w zakładce Inicjatywy Społeczne, w pod stronie Lokalna Grupa Działania ,,Echo Puszczy Bolimowskiej”) oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013) oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Osobom zainteresowanym LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku oraz niezbędne formularze. Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie LGD ,,Echo Puszczy Bolimowskiej” ul. Króla Jana Sobieskiego 1 w Puszczy Mariańskiej w godz. 8.00-16.00, tel. (46) 831 81 17, e-mail: echo@leader.puszcza-marianska.pl.

Zapraszamy do współpracy!

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180360 osób.