nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                        Puszcza Mariańska, dnia 17.10.2011 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.10.2011

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

                 budowlanych polegających na rozbudowie budynku Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego

               wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki

               ul. Miodowa 47         

 
                                                                                                                                                                                                      
        

 W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 47         

 
                                             

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę :

                    Zakład Remontowo-Budowlany „KAL-FAM”

                              Wojciech Kalinowski

                           96-330 Puszcza Mariańska, Kamion 40

 

   cena ofertowa brutto –2 139 896,25 zł

słownie: dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć

               złotych dwadzieścia pięć groszy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 7 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

 

2.W postępowaniu zostało złożonych 7 ofert nie podlegających odrzuceniu.

1.Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę:

   Przedsiębiorstwo „PASS-BUD” Sp. z o.o , 00-671 Warszawa ul. Koszykowa 70 m.2,     

   cena oferty – 2 738 595,00 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,81 pkt.

2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę:

    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ABC” Agnieszka Tyszka, 07-410 Ostrołęka

    ul. Goworowska 77, cena oferty- 3 102 575,52 zł , w kryterium cena otrzymała – 6,90 pkt.

 

3. Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELKO” Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski,

96-500 Sochaczew ul. Staszica 68, cena oferty – 3 233 130,05 zł, w kryterium cena

otrzymała- 6,62 pkt.

4. Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę:

Konsorcjum: „BUDMAR” Sp. z o.o- Lider 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Krańcowa 31-33A, ”BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola,97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Krańcowa 31-33A , cena – 2 935 905,86 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,29 pkt.

5. Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę:

Firma Budowlana „TERBUD” Wiesław Łon 99-412 Kiernozia, TERESEW 44, cena oferty-  2 679 688,44 zł, w kryterium cena otrzymała- 7,98 pkt.

6. Oferta Nr.6 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy spółka jawna, 96-100 Skierniewice ul. Kozietulskiego 40, cena oferty– 3 046 784,86 zł, w kryterium cena otrzymała 7,02 pkt.

7. Oferta Nr.7 złożona przez Wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany „KAL-FAM” Wojciech Kalinowski Kamion 40,

96-330 Puszcza Mariańska, cena oferty-  2 139 896,25 zł, w kryterium cena otrzymała- 10,00 pkt.

 

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od 

    dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                      

 

 Michał Staniak

Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 44331815 osób.