nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacjiURZĄD GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

tel.: 0-46/831-81-69, 831-81-51; faks: 0-46/831-81-18

Pokój nr 6
WÓJT GMINY - MICHAŁ STANIAK
TEL. WEW. 12, TEL. KOM.: 512-153-873

 • kierownik Urzędu Gminy Puszcza Mariańska;
 • terenowy organ administracji publicznej.

Pokój nr 7
SEKRETARZ GMINY - WIOLETA MALOWANIEC
TEL. WEW. 13, TEL. KOM.: 512-153-875


 • bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami:
  1. ds. administracyjnych,
  2. ds. obsługi Rady Gminy i ewidencji działalności gospodarczej,
  3. ds. zagospodarowania przestrzennego,
  4. ds. obywatelskich,
  5. ds. gospodarki nieruchomościami,
  6. ds. gospodarki komunalnej,
  7. ds. ochrony środowiska;
  8. ds. inwestycji;
 • wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy, obsługa kadrowa Urzędu;
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 • współpraca z Radą Gminy;
 • nadzór nad realizacją zadań związanych z przeprowadzeniem referendów i wyborów powszechnych a także z przeprowadzeniem spisów;
 • pełnomocnik ochrony informacji niejawnych.

Pokój nr 23
SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO - JOANNA SKROCKA
TEL. WEW. 26, TEL. KOM.: 512-153-874


 • wykonywanie określonych przepisami obowiązków z zakresu rachunkowości;
 • kierowanie pracą Referatu Finansowego;
 • nadzór i kontrola nad realizacją budżetu gminy;
 • kontrasygnata czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • współdziałanie przy opracowaniu budżetu gminy;
 • współdziałanie przy sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej.

REFERAT FINANSOWY URZĘDU GMINY:

Pokój nr 17
TEL. WEW. 21
księgowość budżetowa Urzędu Gminy
Z-CA SKARBNIKA GMINY - ELŻBIETA ZDZIEBŁOWSKA
INSPEKTOR BARBARA KARKUCIŃSKA - kasjer, obsługa kasy
INSPEKTOR URSZULA POPIŃSKA
INSPEKTOR JOLANTA ZEGAREK


 • obsługa finansowo-księgowa i kasowa urzędu;
 • kształtowanie właściwej polityki finansowej w celu zapewnienia zdolności płatniczej Gminy;
 • pomoc Radzie Gminy w wykonywaniu budżetu gminy;
 • kontrola prawidłowości dyspozycji w zakresie wykonywania budżetu pod względem zgodności z planem i dyscypliną finansową;
 • uruchamianie środków dla poszczególnych dysponentów budżetu;
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej;
 • kontrola i nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji mienia komunalnego;
 • rozliczanie inwentaryzacji, ustalanie wyniku finansowego gminy;
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, aparatem skarbowym i bankami;
 • prowadzenie spraw płacowych, podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników samorządu, w zakresie przypisanym pracodawcy przez przepisy ustaw.

Pokój nr 18 i 19
TEL. WEW. 20 i 19
księgowość podatkowa Urzędu Gminy
INSPEKTOR BEATA WASILEWSKA
INSPEKTOR JANINA OBŁĄKOWSKA
INSPEKTOR BEATA MAZGAJSKA-REDLICKA
REFERENT KAROLINA BRZEZIŃSKA

 • prowadzenie ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych m.in.
 • podatku od środków transportowych,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego;
 • dokonywanie wymiaru podatku, egzekwowanie należności podatkowych oraz przeprowadzanie czynności egzekucyjnych;
 • współpraca z sołtysami przy poborze podatków i opłat i dokonywaniu rozliczeń;
 • prowadzenie ewidencji opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków z gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających stany mające odzwierciedlenie w ewidencjach podatkowych.

Pokój nr 11
TEL. WEW. 25
księgowość finansowa szkół
INSPEKTOR JOANNA RYBKOWSKA

Pokój nr 12
TEL. WEW. 32
księgowość finansowa szkół
INSPEKTOR MARIA ZARĘBA

Pokój nr 22
TEL. WEW. 16
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
INSPEKTOR DANUTA ANTOSIK


 • prowadzenie spraw administracyjnego z zakresu gospodarki nieruchomościami gminnymi;
 • przeprowadzanie postępowania i wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości;
 • przeprowadzenie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości;
 • wykonywanie zadań gminy przewidzianych przepisami prawa wodnego;
 • wykonywanie czynności związanych z ochroną fizyczną budynku Urzędu Gminy oraz przewidzianych dla gminy przez ustawę o ochronie osób i mienia;
 • przeprowadzanie postępowania w sprawie wypłaty zwrotu podatku akcyzowego;
 • podejmowanie współpracy z sołtysami gminy w zakresie dot. funkcjonowania rolnictwa na terenie gminy;
 • współpraca z rolnikami w zakresie przewidzianym w ustawie o ustroju rolnym oraz przysługujących rolnikom dopłat i płatności;
 • przeprowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości na terenie gminie oraz nazewnictwem wsi, placów i ulic;
 • sporządzanie wniosków o środki finansowe na przewidziane w budżecie gminy inwestycje i modernizacje z zakresu spraw przydzielonych na stanowisku pracy oraz dokonywanie zamówień publicznych i zleceń;
 • monitorowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizacje w/w zadań.

Pokój nr 21
TEL. WEW. 23
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PODINSPEKTOR WIESŁAW FRYDMAN


 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem /remontami, bieżącą eksploatacją, utrzymaniem czystości/ przystanków autobusowych na terenie gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy, w tym bieżąca eksploatacja, przeprowadzanie remontów i konserwacji infrastruktury;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pojazdu służbowego Urzędu Gminy;
 • wykonywanie czynności zakładowego inspektora bhp;
 • prowadzenie magazynu Urzędu Gminy, a w szczególności prowadzenie stosownych ewidencji /kartoteki/ i dokumentacji;
 • wykonywanie czynności na potrzeby gminy w zakresie prawa wodnego;
 • udostępnienie informacji o środowisku posiadanych na stanowisku pracy oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu tych informacji stosownie do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • dokonywanie zamówień publicznych i zleceń w sprawach wymienionych powyżej;
 • monitorowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizacje w/w zdarzeń, ewidencjonowanie ponoszonych kosztów napraw, remontów, konserwacji i zakupów.

PODINSPEKTOR ANNA JĘDRZEJEWSKA

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi, miejscami pamięci narodowej;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pojazdy słuzbowego Urzędu Gminy;
- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy;
- prowadzenie spraw związanychz oświetleniem ulicznym i zaopatrzeniem w energię elektryczną.


  Pokój nr 13
  TEL. WEW. 30
  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, SPRAW OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  INSPEKTOR ILONA BOGUCKA

  e-mail: GKZK@puszcza-marianska.pl

 • przeprowadzenie postępowania i wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności określonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontrola działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z zezwoleniem;
 • wykonywanie zadań gminy związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie;
 • udostępniani informacji o środowisku posiadanych na stanowisku pracy oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów tych informacji stosowanie do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • dokonywanie zamówień publicznych i zleceń w sprawach wymienionych powyżej;
 • monitorowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację w/w zadań;
 • wykonywanie przepisów ustawy o odpadach, w zakresie nalezących do zadań gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną;
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ  GOSPODARKI ODPADAMI
INSPEKTOR ANNA WIŚNIEWSKA

- wykonywanie zadań gminy  związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

 Pokój nr 5
TEL. WEW. 22
EWIDENCJA LUDNOŚCI
DOWODY OSOBISTE

KIEROWNIK USC - HALINA STANIAK
Z-CA KIEROWNIKA USC TOMASZ WITECKI

USC w szczególności zajmuje się:


 • prowadzeniem akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony);
 • czynnościami dot. zawarcia małżeństwa konkordatowego;
 • czynnościami prowadzonymi przez USC z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 • wydawaniem dowodów osobistych i prowadzeniem spraw na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji ludności na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w szczególności:

 • ewidencji ludności w gminie;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
 • bieżąca aktualizacja stałych i czasowych rejestrów mieszkańców gminy;
 • czynności związane z rejestracją przedpoborowych;
 • sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony.

Pokój nr 20
TEL. WEW. 15 SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH
 INSPEKTOR ALEKSANDRA WÓJCICKA

e-mail: oswiata@puszcza-marianska.pl

 • prowadzenie spraw związanych ze sportem; Współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • współudział w przygotowywaniu wniosków i projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, pozyskiwanie środków na zadania gminy.
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy, z wyłączeniem spraw finansowo-kadrowych;
 • prowadzenie spraw związanychz zfunduszem alimentacyjnym.

Pokój nr 14
TEL. WEW. 24
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
INSPEKTOR BEATA KUŹMA

e-mail: rada.gminy@puszcza-marianska.pl

 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami lub pracownikami materiałów dot. projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady Gminy i jej komisji;
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, spotkań Rady Gminy i jej komisji i protokołowanie ich;
 • prowadzenie rejestru aktów podejmowanych przez Radę i jej komisje;
 • ewidencjonowanie i przekazywanie do załatwienia interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków Komisji;
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy;
 • obsługa przedsiębiorcy w zakresie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • ewidencjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

Pokój nr 8
TEL. WEW. 11
SEKRETARIAT - centrala telefoniczna Urzędu Gminy
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH
INSPEKTOR AGNIESZKA MALOWANIEC - JEZIORSKA
e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl
Do zadań sekretariatu należy:

 • obsługa kancelaryjna Wójta Gminy, Sekretarza Gminy;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej (sekretariatu);
 • obsługa centrali telefonicznej, faksu, poczty e-mail;
 • zaopatrzenie Urzędu Gminy w materiały biurowe, druki, środki czystości i inne środki rzeczowe i ich rozdysponowanie;
 • organizacja akcji socjalnych z Zakładowego Funduszu świadczeń Pracowniczych;
 • kompletowanie i ewidencja aktów prawnych zewnętrznych oraz aktów własnych tj. Wójta Gminy i Rady Gminy;
 • informowanie komórek organizacyjnych o aktach prawnych zewnętrznych oraz własnych w zakresie działania komórki organizacyjnej;
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem  sołectw, wyborów do rad sołeckich i wyboru sołtysa.

Pokój nr 9
TEL. WEW. 34
SAM. STANOWISKO DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
INSPEKTOR JOANNA PINDOR

e-mail: gosp.przestrzenne@puszcza-marianska.pl
Do zadań na stanowisku pracy należy:

 • sporządzenie i realizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • opracowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • procedura zmian w planie zagospodarowanie przestrzennego;
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie ich rejestru;
 • wydawanie decyzji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie ich rejestru;
 • procedura zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśne na cele nierolnicze i nieleśne;
Pokój nr 9
TEL. WEW. 34
SAM. STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
INSPEKTOR IRMINA CUPER
e-mail: srodowisko@puszcza-marianska.pl
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach wycinki drzew i krzewów, nielegalnej wycinki drzew i krzewów oraz innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta Gminy z ustawy o ochronie przyrody;
 • realizacja czynności wynikających dla gminy z ustawy o ochronie zwierząt;
 • realizacja zadań gminy wynikających z prawa geologicznego i górniczego;
 • realizacja zadań gminy wynikających z prawa ochrony środowiska;
 • realizacja zadań w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt;
 • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
 • nadzorowanie upraw specjalnych;
 • realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego;
 • realizacja czynności należących do gminy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnej na terenie gminy; współdziałanie w realizacji zadań z gminnym komendantem ochrony przeciwpożarowej oraz związkiem OSP;
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o lasach, w szczególności wykonywanie prac związanych z powstaniem planu urządzania lasu;
 • sporządzanie wniosków o środki finansowe na przewidziane w budżecie gminy inwestycje i modernizacje z zakresu spraw przydzielonych na stanowisku pracy oraz dokonywanie zamówień publicznych i zleceń;
 • współdziałanie z właściwą miejscowo inspekcją ochrony środowiska, ochrony roślin, weterynaryjną i sanitarną w ramach posiadanego zakresu czynności;
 • udostępnienie informacji o środowisku posiadanych na stanowisku pracy oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów tych informacji stosowanie do przepisów ustawy;
 • prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest;
 • monitorowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację w/w zadań;
 • prowadzenie spraw dot. poboru opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • wydawanie decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 • Pokój nr 10
  TEL. WEW. 14
  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DRÓG

            INSPEKTOR JUSTYNA SOBCZAK
            e-mail: drogi@puszcza-marianska.pl

            Do zadań na stanowisku pracy należy:
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynków i obiektów komunalnych;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań zarządu dróg gminnych


 • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWESTYCJI
  PODINSPEKTOR WALDEMAR IWANOWICZ
  e-mail:
  inwestycje@puszcza-marianska.pl

  Do zadań na stanowisku pracy należy:

 • przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych w zakresie powierzonym przez Wójta Gminy (prace przygotowawcze, projekty techniczne, umowy, zbieranie opinii, dokumentacja techniczna itp.);
 • prowadzenie dokumentacji technicznej inwestycji gminnej i dokumentacji przetargowych;
 • udział w odbiorze inwestycji i przekazaniu jej do użytku;
 • dokonanie rozliczeń zakończonych inwestycji;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych inwestycji.


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
   PODINSPEKTOR ALEKSANDRA GÓRAJ
            e-mail:zam.publiczne@puszcza-marianska.plGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. PLAC KOŚCIUSZKI 2, 96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA
TEL.: 0-46/831-87-49; 831-81-51, 831-81-69 WEW. 18
FAKS: 0-46/831-87-49
E-MAIL: gops@puszcza-marianska.pl
Ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2, Puszcza Mariańska


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - EWA ŚLEDŹ
Z-CA KIEROWNIKA - ANNA DZIEKAŃSKA
STARSZY REFERENT - BEATA SKOWROŃSKA
PRACOWNICY SOCJALNI - MAŁGORZATA PLACKOWSKA, BOGUSŁAWA ZIELIŃSKA, MARIUSZ JANCZAK, MAGDALENA PIETRZAK-KARMUSIK
 

Godziny pracy GOPS: od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej od dnia 01 maja 2004 roku został podzielony na dwa działy:
- Dział Pomocy Środowiskowej
- Dział Świadczeń Rodzinnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz od 1 maja 2004 roku zadania należące do właściwości gminy, zlecone Ośrodkowi, wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem Ośrodka jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:
- osobom mający obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie objętym jego działalnością, między innymi:
- organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
- pokrywa wydatki na świadczenia zdrowotne dla stałych świadczeniobiorców
- udziela pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego
- pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych oraz w integracji ze środowiskiem,
- zapobiega powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin, w tym dotkniętych przemocą – w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny wypełnia formularz „Pomoc Społeczna – Niebieska Karta”
- pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej,
- kieruje do umieszczenia w domu pomocy społecznej,
- opracowuje programy wspierania osób i rodzin w ramach
niekonwencjonalnych form pomocy
- udziela pomocy finansowej i rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Ośrodek realizuje:
1. zadania zlecone przez Wojewodę
2. zadania własne Gminy
W każdy piątek w godzinach od 9.30 do 12.30 w siedzibie GOPS mieszkańcy gminy Puszcza Mariańska mogą skorzystać z pomocy psychologa.

Świadczenia rodzinne
Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców,
• opiekunowi prawnemu dziecka,
• opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
• osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

Świadczeniami rodzinnymi są:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Komunikat w sprawie zmiany okresu zasiłkowego i terminu składania wniosków na zasiłek rodzinny.
Okres zasiłkowy który rozpoczął się w dniu 1 września 2008 r., na który zostało ustalone prawo do świadczeń rodzinnych do dnia 31.08.2009 roku zostaje przedłużony do dnia 31.10.2009 roku.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września 2009 roku.

Powyższe zmiany wynikają z art. 1 i 2 ustawy z dnia 17 września 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456).

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka.
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

Powyższe zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

Projekty systemowe:
Od maja 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki a lata 2007-2013.
W roku 2008 w realizacji projektu uczestniczyło 7 beneficjentów ostatecznych, podpisano 7 kontraktów socjalnych. Beneficjenci ukończyli 2 szkolenia „Opiekun osób starszych” oraz kurs bukieciarstwa. Wszystkie osoby ukończyły szkolenia, otrzymały certyfikaty co umożliwiło 3 osobom wejść na rynek pracy , uzyskać zatrudnienie i wykorzystać zdobyte na kursach umiejętności.
W dniu 26 lutego 2009 roku został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Puszcza Mariańska Podziałanie 7.1.1 POKL – Program Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska „Szansa na pracę” do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ul. Jagiellońska 74.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.
W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, które będą realizowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej oraz psychologa, konsultanta d/s. poradnictwa zawodowego, wykonawców szkoleń zawodowych.
Zostanie wykorzystane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego z 10 osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo, korzystającymi z pomocy OPS.
Istotne jest:
- stworzenie grupy samopomocowej osób bezrobotnych
- zorganizowanie, sfinansowanie treningów umiejętności społecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
- przeszkolenie w zakresie technik komputerowych.
- sfinansowanie biletu na szkolenia i zajęcia praktyczne zawodu,
- sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
W ramach realizacji projektu został przeprowadzony kurs „Projektowanie i aranżacja ogrodów z elementami florystyki w którym uczestniczyło 7 beneficjentów ostatecznych.
Osoby nauczyły się jak zaprojektować ogród a w ramach zajęć praktycznych wdrożyły projekt przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Puszczy Mariańskiej, który swoim wyglądem cieszy mieszkańców naszej gminy. 3 beneficjentów wybrało inne szkolenia, 1 osoba ukończyła kurs asystencko-sekretarski natomiast 2 osoby będą przeszkolone w zawodzie fryzjer. Wszystkie osoby czynnie uczestniczą w realizacji projektu, frekwencja na zajęciach jest na poziomie 98%.


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
DYREKTOR - BOŻENA ŁUKASIK-JĘDRZEJEWSKA
TEL.: 0-46/831-81-43

DO WSPÓLNYCH ZADAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NALEŻY:


 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
 • należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli;
 • przygotowanie materiałów, zestawień, programów itp. na potrzeby organów Gminy;
 • współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej, organami samorządowymi, sąsiednimi gminami;
 • stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
 • dbałość o mienie Gminy, powierzone na stanowisku pracy;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie zadań zgodnie z powierzonym zakresem czynności.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ
HENRYK CEBULA Pokój nr 15 - WTOREK  11.00-13.00

Zdjęcia

 
Odwiedziło nas już 44332332 osób.