nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

SPROSTOWANIE

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, , Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1” Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie

W ramach ogłoszonego w dniu 22 lutego 2012 roku konkursu nr 1/POKL/8.1.2/PN/2012 zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 20 grudnia 2011 roku projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

- pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne (dla typu projektów 1 i 3 wymienionych w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji konkursowej)

- osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dla typu projektu 1 wymienionego w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji konkursowej)

- osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) (dla typu projektu 3 wymienionego w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji konkursowej)

-  jednostki samorządu terytorialnego (dla typu projektu 2 wymienionego w Planie działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. i dokumentacji konkursowej)

Z uwagi na zapisy Planu działania dla Priorytetu VIII na 2012 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie uwzględniającego trzeciego typu operacji tj. „Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa” wskazanego w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 20 grudnia 2011, grupa odbiorców – przedsiębiorcy, nie stanowi grupy docelowej dla typów operacji realizowanych w konkursie nr 1/POKL/8.1.2/PN/2012.

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

1.         wsparcie dla osób zwolnionych przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy  z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

- szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
- poradnictwo psychologiczne,
- pośrednictwo pracy
- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość, minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

2.         badania i analizy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, w zakresie zmian gospodarczych w regionie, służące programowaniu działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

3.         szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 10 kwietnia 2012 r. do 11 maja 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 11 maja 2012 roku, nie będą rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 13 000 000,00 PLN.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 
Odwiedziło nas już 44303437 osób.