nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujący działań Osi 3:

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej( (limit dostępnych środków wynosi 119 700,00 ).

 

I. Termin, wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 10 września 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. do godz. 15.00.

 

II. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1 w Puszczy Mariańskiej w godz. 8.00-16.00, w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 (Gminna Biblioteka Publiczna) w piątki godz. 8.00-16.00, w Bolimowie przy ul. Łowickiej 8 (Gminny Ośrodek Kultury) w środy godz. 8.00-16.00.Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę

przyjmującą wniosek.

 

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej”.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.echo-puszczy.eu, www.puszcza-marianska.pl (w zakładce Inicjatywy Społeczne, w pod stronie Lokalna Grupa Działania ,,Echo Puszczy Bolimowskiej”) oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

 

IV. Kryteria wyboru projektów „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przez LGD, określone

w LSR: dostępne: w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.echo-puszcza.eu, www.puszcza-marianskapl bądź w siedzibie LGD.

 

LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje
w siedzibie LGD ,,Echo Puszczy Bolimowskiej” ul. Króla Jana Sobieskiego 1 w Puszczy Mariańskiej w godz. 8.00
-16.00 tel. (46) 831 81 17, e-mail: echo@leader.puszcza-marianska.pl.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.


Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44348581 osób.