nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/ 831-81-69 lub 831-81-51 fax. /046/ 831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

 

Nasz znak: I.271.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 47

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych polegających na  rozbudowie budynku Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 47

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Rozbudowę budynku Zespołu Szkolno –Gimnazjalnego wraz z budową sali gimnastycznej

z zapleczem wg projektu indywidualnego o parametrach:

·   powierzchnia zabudowy 1041 m2,

·   powierzchnia użytkowa 1450,2 m2, w tym sala gimnastyczna z zapleczem 677,80 m2

·   kubatura budynku 6 175 m3.

Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ze strychem nieużytkowym. Dach wielospadowy o różnych katach nachylenia połaci, na sali gimnastycznej jednospadowy.

a).Fundamenty :

- stopy fundamentowe, ławy fundamentowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone.

- na ławach izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa

b).Ściany:

- zewnętrzne dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych klasy 150 - warstwa na zaprawie cementowo - wapiennej, ocieplenie styropianem gr.12cm, tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce

- konstrukcyjne wewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych grubości 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- wewnętrzne działowe z pustaków ceramicznych grubości 11,5cm

c).Stropy i wieńce:

- nad parterem i piętrem strop typu Teriva 4,0/3 o rozpiętości belek do 7,8 m.

- długość oparcia belek na ścianach minimum 80 mm

- rozstaw osiowy belek 60 cm

- grubość nadbetonu 4 cm

- grubość całego stropu z nadbetonem 34 cm

- wieńce obwodowe w poziomie stropów 30x34 cm zbrojone

d). Dach:

- konstrukcja dachu układ krokwiowy z podparciem ściankami opartymi na podwalinach. Dach wielospadowy o różnych katach nachylenia połaci – dot. rozbudowy budynku szkoły.

- konstrukcja sali gimnastycznej wiązary stalowe z płatwiami stalowymi.

- pokrycie dachu papą podkładowa na poszyciu z płyt OSB oraz papa wierzchniego krycia termozgrzewalna. Na sali gimnastycznej płyty warstwowe grubości 15 cm z wypełnieniem styropianowym lub polistyrenowym.

e). Obróbki blacharskie:

- rynny i rury spustowe z PCV.

f). Podłogi i posadzki:

- warstwa chudego betonu, styropian, gres techniczny i wykładzina PCV

- w sali gimnastycznej ślepa podłoga z desek o grubości 15 mm, folia, górna warstwa użytkowa z litego drewna dębowego, lakierowanego fabrycznie, warstwa środkowa z płyty stolarskiej- sklejki, warstwa dolna z miękkiego drewna sosnowego lub świerkowego

g).Izolacje termiczne i akustyczne:

- izolacja podłogi parteru – styropian twardy gr. 10 cm, izolacja stropu nad parterem – Styropian twardy gr. 5 cm

- izolacja stropu nad piętrem – wełna mineralna na folii paroizolacyjnej.

- izolacja termiczna wieńca w ścianie zewnętrznej styropian gr. 12 cm

- izolacja ścian – styropian fasada gr.12 cm, sala gimnastyczna gr.10cm

- izolacja ścian fundamentowych, płyty z polistyrenu ekstradowanego XPS gr. 10cm.

h).Izolacje przeciwwilgociowe:

- ścian fundamentowych pozioma 2x papa na lepiku, pionowa –dyspersyna masa izolacyjna

- izolacja podłogi na gruncie 2x folia PE gr. 0,5mm

- izolacja stropu – folia paroizolacyjna pod wełną

- izolacja w pomieszczeniach mokrych na wylewce wierzchniej folia w płynie – elastyczna zabezpieczająca posadzkę, warstwę folii w płynie należy wywinąć 10-15 cm na ściany.

i).Stolarka – drzwi wejściowe metalowe, okna z profili z PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej.

j).Wykonanie instalacji: elektryczne wewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne (zimnej i ciepłej wody, kanalizacja i centralnego ogrzewania).

 

Pełny zakres rzeczowy zadania zawarty jest w załączonym przedmiarze robót,

stanowiącym  załącznik nr 2 do SIWZ) .

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 45.21.42.10-5,  45.21.22.22-8

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 15.06.2013 r.

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 29.09.2011 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków .

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

3/dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy

 z postępowania.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych:

·  formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr.1 do SIWZ

·  wypełniony kosztorys ofertowy wg załączonego wzoru  – załącznik nr.3 do SIWZ

·  dowód wniesienia wadium

·  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

·  jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

·  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert,

·  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,

  •  dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia budowlane, uprawnienia z każdej branży bez ograniczeń , która zgodnie projektem technicznym będzie przedmiotem robót oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego,
  • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu-załącznik Nr 7 do SIWZ

·    oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr.8 do SIWZ.

·   wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych  przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9 do SIWZ ,

· aktualne uprawnienia kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Kierownik musi  również posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (wpis na listę właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego).

·   kopię opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (dwa miliony złotych).

·     wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca – załącznik Nr.10 do SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do  wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

·        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości netto i brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót wystawionych przez podmioty na rzecz których roboty były wykonywane – załącznik Nr.11 do SIWZ.

Zamawiający żąda aby każda z robót budowlanych wykazana w wykazie nie była mniejsza niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

 Uwaga!!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej dwóch referencji.

 

Składanie ofert częściowych: nie

 Składanie ofert wariantowych - nie

 Warunki dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

 Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 Termin związania z ofertą: 30 dni

 Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2011 r. do godz.10:00 

Termin otwarcia ofert: dnia 14.10. 2011 r. godz.10:20

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

          96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Michał Staniak

Wójt Gminy

 

                                                                                           Puszcza mariańska, dnia 04.10.2011r

 

Dotyczy: wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Zespołu  

                Szkolno Gimnazjalnego wraz z budową Sali gimnastycznej z zapleczem

                w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 47

 

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1

W jakiej formie winien Oferent sporządzić kosztorysy ofertowe /szczegółowej czy uproszczonej/.

Odpowiedź

Kosztorys ofertowy należy wykonać w formie uproszczonej.

Pytanie nr.2

Czy Oferent winien zachować zgodność kosztorysów ofertowych względem zamieszczonych przez Zamawiającego na stronie internetowej przedmiarów robót w zakresie: podstawy wyceny, opisu robót, ilości pozycji, krotności, jednostek miar i ilości jednostek.

Odpowiedź

Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z zamieszczonymi na stornie internetowej przedmiarami robót.

Pytanie nr.3

Proszę z uwagi na rozbieżność zapisów przedmiar robót ogólnobudowlanych pozycja 65 dział 6, razem pozycja 65 ilość 33 zaś poszczególne ilość –szt.30 prosimy o podanie właściwej ilości.

Odpowiedź

W pozycji 65 dział 6 „razem pozycja 65 – winno być ilość 30 szt.

Pytanie nr.4

Zgodnie z zapisem wzoru umowy §2 pkt.3 w zakresie i koszt inwestycji wchodzi również ogrodzenie terenu budowy ogrodzeniem pełnym na wysokość co najmniej 2 metry zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź:

 Zgodnie z zapisem w projekcie umowy §2 pkt.3 ogrodzenie terenu budowy ma spełniać funkcję ogrodzenia terenu na czas budowy mając na względzie bezpieczeństwo młodzieży

 i dzieci uczących się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym. Długość tego ogrodzenia będzie wynosić ok. 100 mb. 

 

                                                                          Michał Staniak

                                                                        Wójt Gminy

 

 

                                                                  Puszcza Mariańska, dnia 07.10.2011r

 

 

Nasz znak:I.271.10.2011

 

Dotyczy: wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Zespołu  

                Szkolno Gimnazjalnego wraz z budową Sali gimnastycznej z zapleczem

                w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 47

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1

W opisie technicznym, na rysunkach i w przedmiarze robót brak jest izolacji powłokowych pionowych i stóp fundamentowych oraz izolacji poziomej chudego betonu. Izolacje te chronią beton przed korozją i zgodnie z wiedzą techniczną powinny być wykonane. Proszę zatem podać ilości robót do wykonania w tym zakresie.

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje takich izolacji.

Pytanie Nr.2

W załączonych do SIWZ dokumentach brak jest dokumentacji geologicznej terenu na którym ma powstać inwestycja. Proszę zatem podać wysokość wód gruntowych na tym terenie i czy przy wykonywaniu fundamentów będzie zachodziła konieczność pompowania wody?

Odpowiedź

Wg dokumentacji geotechnicznej zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości od 0,83 m ppt.- do 1,21 m ppt., i może zachodzić konieczność pompowania wody.

Pytanie Nr.3

 W opisie technicznym podano pokrycie dachu płytą warstwową z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym. Na rysunku i w przedmiarze widnieje opis iż to rdzeń poliuretanowy o gr. 15 cm. W Polsce nie ma producenta płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o takiej grubości. Proszę zatem o podanie parametrów technicznych jakimi ma się charakteryzować ta płyta- przenikalność cieplna lub określenie jej rodzaju. Płyta o gr.15cm z rdzeniem styropianowym nie spełnia wymogów cieplnych.

Odpowiedź

Pokrycie dachu z płyt warstwowych o gr. 15cm z rdzeniem styropianowym . Współczynnik przenikania ciepła do 0,25. W ofercie handlowej znajdują się takie płyty o wymaganym współczynniku.

Pytanie Nr.4

Na zestawieniu stolarki drzwiowej i okiennej brak opisu rodzaju materiałów z jakich ma być wykonany poszczególny rodzaj stolarki. Dotyczy to drzwi p.poż. W przedmiarze poz.144 do 149 opisane są drzwi stalowe pełne z płyty ognioodpornej w wersji niepalnej.

1.obłożone obustronnie okleiną z korka….. itd. co kłóci się z pojęciem drzwi stalowe pełne.

   Na rys. zestawienia widzimy wyraźnie, że są to drzwi przeszklone. Proszę zatem wskazać  

   jaki ma to być rodzaj drzwi: stalowe, aluminiowe, czy drewniane, czy pełne czy     

  przeszklone.

Odpowiedź

Drzwi stalowe p.poż. EI30 - przeszkolone. Opis drzwi w kosztorysie jest wynikiem oprogramowania komputerowego do kosztorysowania i odpowiedniej pozycji w nim i jest to pozycja przyjęta przez analogię.

2.W oknach zastosowano szyby P4 i szyby bezpieczne.Czy mają to być szyby obustronnie P4

    i szyby bezpieczne, czy jednostronnie? Proszę o podanie konstrukcji szyby zespolonej.

    Rodzaj szyby znacznie wpływa na cenę okna.

Odpowiedź

We wszystkich oknach(zespolonych) dwie szyby bezpieczne natomiast  w oknach sali gimnastycznej szyby P4 jednostronnie (od strony wewnętrznej P4) , w drzwiach gdzie przewidziano szyby P4 szyby obustronnie P4.

3.Wyłaz na dach jest w wykonaniu zwykłym.Według naszej wiedzy i doświadczenia z innych  

    obiektów, powinien być ze względu na klasę odporności stropu,EI 30. Proszę o decyzje jaki        

    ma być wyłaz?

Odpowiedź

Uwaga słuszna, wyłaz należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI30.

4.podobna sytuacja jest ze świtlikami, które stanowią przejście przez strop i też powinny być

   w wykonaniu EI 30 ze względu na strop, który jest w wykonaniu EI30. Proszę o decyzje

   jakie mają być świetliki. Proszę również o podanie producenta świetlików tunelowych

   dn 42. Znaleźliśmy dn 50 lub 35.

Odpowiedź

Należy przyjąć typowe średnice świetlików czyli 35cm. Świetliki należy wykonać w klasie

EI 30 które są dostępne w ofercie handlowej.

5. W kosztorysie brak pozycji gruntowanie ścian pod gładź gipsową i pod malowanie farbami.    

    Proszę o dodanie jej do przedmiaru, ponieważ wymaga tego technologia.

Odpowiedź

Projekt nie przewiduje tych prac.

6.W kosztorysie brak gruntowania posadzek, a wymaga tego technologia zarówno przy

   układaniu płytek jak i wykładziny PCV. Proszę o dopisanie tej pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź

Projekt nie przewiduje tych prac.

7.W kosztorysie brak jest pozycji na wykonanie wylewek samopoziomujących pod

   wykładziny PCV, a jest to bezwzględny wymóg producenta wykładzin aby utrzymać   

    gwarancję na wykładzinę. Proszę zatem o dopisanie tej pozycji do przedmiarów robót.

Odpowiedź

Projekt nie przewiduje tych prac.

8.Jednowarstwowa gładź na tynku cementowo-wapiennym nie spełnia wymogów

    jakościowych i wizualnych, w dalszym ciągu powierzchnia będzie chropowata.

    Należy zastosować gładź dwuwarstwową, aby uzyskać efekt wizualny i jakościowy.

Odpowiedź

Projekt nie przewiduje tych prac.

 

                                                                    Michał Staniak

                                                                      Wójt Gminy


                                                                 

                                                                    Puszcza Mariańska, dnia 10.10.2011r

 

Nasz znak:II.271.10.2011

 

Dotyczy: wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Zespołu  

                Szkolno Gimnazjalnego wraz z budową Sali gimnastycznej z zapleczem

                w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 47

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1

W celu spełnienia warunku posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł każda odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie, Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że zrealizował prace budowlane podobne swoim rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia i tak:

- Kompleksowa adaptacja budynku koszarowego na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, ul.Batorego 64c.Zakres prac obejmował wykonanie kompleksowych robót ogólnobudowlanych wewnętrznych i zewnętrznych ,robót adaptacyjnych, instalacyjnych (co i ct),wykonaniu instalacji wentylacyjnych, instalacji węzła cieplnego, instalacje elektryczne i przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej cctv, instalacji elektrycznej ogólnej – zamawiający: Urząd Miasta Skierniewice ul.Rynek 1. 96-100 Skierniewice, termin realizacji:04.08.2009 – 31.03.2011, wartość brutto: 6 687 497,70 zł.

- Modernizacja Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia i Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia polegająca na wykonaniu kompleksowych robót ogólnobudowlanych, wykonaniu nowego węzła sanitarnego oraz modernizacji instalacji wod-kan, co i elektrycznej,wykonaniu nowej izolacji pionowej ścian zewnętrznych oraz piwnicznych, naprawie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, renowacji istniejących i wykonaniu nowych podłóg i posadzek, malowaniu elewacji, ścian i sufitów podwieszanych, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, przystosowaniu obiektu dla niepełnosprawnych- zamawiający Urząd Miasta Skierniewice, termin realizacji:11.02.2008-22.08.2008, wartość 2 341 274,67 zl.

- Kompleksowa modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii polegająca na komplekowej przebudowie pomieszczeń,wykonaniu instalacji co, wod-kan,elektrycznej gazów medycznych, klimatyzacji,wykonaniu sufitów podwieszanych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej- zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony,96-100 Skierniewice ul.Rybickiego1, termin realizacji: I etap 23.09.2008-31.12.2008, II etap 07.05.09- 22.08.2009, wartość brutto 1 879 593,55 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże się robotami budowlanymi obejmującymi adaptację istniejących budynków lub ich modernizację. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego oraz budowa sali gimnastycznej z zapleczem w celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że  w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż

2 000 000,00 zł każda odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty te muszą obejmować rozbudowę lub budowę obiektu.                                                                  

                                                                                                 Michał Staniak

                                                                      Wójt Gminy

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44303418 osób.