nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 

Puszcza Mariańska, dn. 24.06.2011 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Tadeusza Kościuszki 2

96 – 330 Puszcza Mariańska

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn „Obsługa koparko-ładowarki”.

 

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

96-330 Puszcza Mariańska, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, pok. 3

Tel. 46 831 87 49

 

Zapytanie ofertowe w postaci elektronicznej znajduje się na stronie internetowej:

http/www.puszcza –marianska.pl                               

II. Opis przedmiotu zapytania

1. Zadanie - przeprowadzenie szkolenia pn.„Obsługa koparko-ładowarki”.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska-SZANSA NA PRACĘ” w obrębie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Okres i miejsce realizacji usługi szkoleniowej:

a) lipiec 2011 – sierpień 2011 r.

b) Miejsce realizacji szkolenia: nie dalej niż 100 km od siedziby GOPS.

3 .Uczestnicy szkoleń: osoby bezrobotne z terenu gminy Puszcza Mariańska.

4.Szkolenie realizowane dla 1 osoby.

5. Liczba godzin szkoleniowych:  (teoria i praktyka) –176 w tym 116 godzin teoretycznych i 60 godzin praktycznych.

Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Program szkolenia powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263) oraz zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Tematyka zajęć:

- Użytkowanie eksploatacyjne,

- Dokumentacja techniczna.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy,

- Podstawy elektrotechniki,

- Silniki spalinowe,

- Elementy hydrauliki,

- Budowa koparko-ładowarki,

- Technologia robót,

- Zajęcia praktyczne.

6. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być realizowane w dniach od poniedziałku do soboty  w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dydaktycznych dziennie (godz. dydaktyczna 45 min).

7. Wykonawca szkolenia ma obowiązek ubezpieczyć osoby skierowane na kurs/szkolenie od NNW.

8. Czas trwania egzaminu nie może być ujęty w liczbie godzin programu kursu/szkolenia.

9. Koszty egzaminów należy wliczyć w koszt kursu/szkolenia.

10. W okresie trwania zajęć teoretycznych i praktycznych wykonawca ma obowiązek zapewnić kursantom warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

III .Warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania szkolenia i egzaminowania,

- posiadają aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy

- posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP, właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponują potencjałem technicznym i kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia,

 

IV. Usługa obejmuje:

1.Ubezpieczenie uczestników szkolenia.

2 . Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia

3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym.

4. Zorganizowanie egzaminu.

5. Poniesienie opłat egzaminacyjnych.

6. Wydanie stosownych zaświadczeń dla uczestników szkolenia o jego ukończeniu oraz książeczek operatora maszyn budowlanych po zdanym egzaminie.

7. Prowadzenie dokumentacji szkolenia.

8. Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia do Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Pl. Tadeusza Kościuszki 2, pok. 3, 96 – 330 Puszcza Mariańska.

 

V. Wymagane informacje w ofercie i załącznikach:

1. Nazwa i adres Wykonawcy.

2. Dane osoby uprawnionej do kontaktów w imieniu Wykonawcy( imię i nazwisko, tel., fax., mail)

3. Cenę jednostkową brutto na osobę (należy zaznaczyć, że w cenie zawarty jest koszt opłaty egzaminacyjnej, ubezpieczenia uczestników szkolenia, materiałów szkoleniowych).

Cena winna uwzględniać ewentualne upusty jakie Wykonawca oferuje oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym

( pkt. III ),

w tym wg załączników:

a. Program szkolenia –Załącznik nr 1

b. Harmonogram szkolenia –Załącznik nr 2

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puszczy Mariańskiej, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska  w pokoju nr 3, lub pocztą elektroniczną na adres: gops@puszcza-marianska.pl.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do               zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Oferta powinna zawierać ceny brutto. 

VI. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny oferty stanowi  cena – 100%

Uwagi.

Płatność za fakturę przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez realizującego zamówienie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji. 

          

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44348670 osób.