nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

            GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

 

Nasz znak: I.271/2/2011                                                                  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Tytuł postępowania

Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek

mieszkalny z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie działki  numer ewidencyjny 393/4 .

 Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek

mieszkalny z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie działki  numer ewidencyjny 393/4 .

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1.Przebudowa wiaty na mieszkania socjalne wg projektu indywidualnego o parametrach:

- powierzchnia zabudowy 447,71 m2, powierzchnia użytkowa 364,48 m2, kubatura budynku 1835 m3.

- Brakujące fundamenty żelbetowe wylewane z betonu B-20.

- Ściany zewnętrzne murowane bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.

- Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych, betonu komórkowego i cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.

- Strop - typu Teriva I wykonanie izolacji poziomej z wełny mineralnej, nadproża nad otworami prefabrykowane żelbetowe.

- Dach – odeskowanie i pokrycie dachu blachą powlekaną gr. 0,5 mm.

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej rynny i rury spustowe z PVC.

- Podłogi i posadzki – wyrównanie istniejącą podłogę betonową warstwą chudego betonu, izolacja papą na lepiku ocieplenie wełną mineralną oraz wykonanie warstwy betonu.

- W wiatrołapach, łazienkach, aneksach kuchennych płytki terakotowe.

- W salonach, pokojach i hollach panele podłogowe.

- Stolarka – drzwi wejściowe metalowe, okna z profili z PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej.

2.Wykonanie instalacji: elektryczne wewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne (zimnej i ciepłej wody, kanalizacja i centralnego ogrzewania).

3.Instalacje zewnętrzne: przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne.

4.Bezodpływowy zbiornik ścieków bytowych o pojemności 7 m3.

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wspólny słownik zamówień (CPV):    45.26.27.00-8,   45.30.00.00-0,   45.31.00.00-3

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy  - do 15.12.2011 r

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 28.01.2011 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków .

O  udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

3/dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

 spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

·         formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr.1 do SIWZ

·         wzór kosztorysu ofertowego – załącznik nr.3 do SIWZ

·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

·         jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy

dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·         aktualną  informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego  organu  sądowego  lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym  art.24  ust.1  pkt 4-8 ustawy,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,

·         oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

·         wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich  przy wykonywaniu zamówienia.

·         wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości netto i brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót wystawionych przez podmioty na rzecz których roboty były wykonywane. Zamawiający żąda aby każda z robót budowlanych wykazana w wykazie nie była mniejsza niż kwota 1 200 000,00 zł.

(słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

 

Składanie ofert częściowych:     nie

 

Składanie ofert wariantowych - nie

 

Warunki dotyczące wadium:   

  Ustala się wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Kryteria oceny ofert -  najniższa cena

 

Termin związania z ofertą:  30 dni

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

 

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21

Termin składania ofert:   do dnia 14.02.2011 r do godz.10:00 

Termin otwarcia ofert:      dnia 14.02.2011 r godz.10:20

Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                               96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44332047 osób.