nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 28.12.2011r.


Nasz znak:  GK.271.8.2011


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na dostawę oleju opałowego do  kotłowni  gminnych  zlokalizowanych  na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2012, w szacunkowej ilości 180 000 litrów.          
              
                 Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego  do  kotłowni  gminnych  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy Puszcza Mariańska w roku 2012, w szacunkowej ilości 180 000 litrów, wybrana została oferta Firmy: 
P.U.H. „L.K.R. Nowakowscy” Spółka Jawna, 96-300 Żyrardów, ul. Glebowa 3.
Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 100%)  otrzymała  największą  ilość  tj. 300,00  punktów   oraz  spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  28. 12. 2011r. do godz. 9°° wpłynęły trzy oferty.

Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco: 

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
PETROLIS  Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204
Cena oferty: 3,91 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów: 299,10 

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
P.U.H. „L.K.R. Nowakowscy” Spółka Jawna, 96-300 Żyrardów, ul. Glebowa 3
Cena oferty: 3,90 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów: 300,00 

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo  Handlowe  „PADER”  Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, ul. Gen. T. Kutrzeby 38
Cena oferty: 3,91 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów: 299,10 


Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.


                                                                            Wójt Gminy Puszcza Mariańska
                                                                                        Michał Staniak
 
Odwiedziło nas już 44180278 osób.